Sunday, 1 July 2012

KANUN PROSEDUR JENAYAH ( AKTA 593 )Seksyen 1
Tajuk Ringkas
Seksyen 2
Tafsiran
Seksyen 3
Perbicaraan Kesalahan Di Bawah Kanun Keseksaan Dan Undang-Undang Lain
Seksyen 4
Kecualian Kuasa-Kuasa Mahkamah Tinggi
Seksyen 5
Bila Masanya Boleh Digunakan Undang-Undang England

BAHAGIAN 2 [ PERUNTUKAN MENGENAI MAHKAMAH-MAHKAMAH JENAYAH ]
BAB 2 ( MAHKAMAH-MAHKAMAH JENAYAH SECARA AM ) 
Seksyen 6
Mahkamah
Seksyen 7
Mahkamah-Mahkamah Hendaklah Terbuka
Seksyen 8
Dimansuhkan
Seksyen 9
Bidang Kuasa Jenayah Majistret
Seksyen 10
Kesalahan-Kesalahan Yang Dilakukan Dalam Lingkungan Tujuh Batu Dari Sempadan Sebuah Negeri

BAHAGIAN 3 [ PERUNTUKAN AM ]
BAB 3 ( MEMBERI BANTUAN DAN MAKLUMAT KEPADA MAJISTRET DAN POLIS DAN ORANG-ORANG YANG MENANGKAP ) 
Seksyen 11
Bila Orang Ramai Mesti Menolong Majistret, J.P Dan Polis
Seksyen 12
Menolong Orang-Orang Yang Lain Daripada Pegawai Polis Yang Menyempurnakan Waran
Seksyen 13
Orang Ramai Dikehendaki Memberi Maklumat Diatas Perkara-Perkara Tertentu
Seksyen 14
Pegawai Polis Dikehendaki Melaporkan Perkara-Perkara Yang Tertentu

BAB 4 ( TANGKAPAN, MELEPASKAN DIRI DAN MENANGKAP SEMULA ) 
Seksyen 15
Tangkapan, Bagaimana Dibuat
Seksyen 16
Menggeledah Tempat Yang Dimasuki Oleh Orang Yang Hendak Ditangkap
Seksyen 17
Memeriksa Orang Yang Berada Dalam Manaa-Mana Tempat Yang Digeledah Dengan Waran
Seksyen 18
Kuasa Memecah Mana-Mana Tempat Untuk Melepaskan Dirinya
Seksyen 19
Ditegah Menahan Secara Berlebih-Lebihan Dan Peraturan Memeriksa Perempuan
Seksyen 20
Memeriksa Orang-Orang Yang Ditangkap
Seksyen 21
Kuasa Merampas Senjata Yang Merbahaya
Seksyen 22
Memeriksa Orang Kerana Ingin Mendapat Tahu Nama Atau Tempat Tinggal
Seksyen 23
Bila Polis Atau Penghulu Boleh Menangkap Tanpa Waran
Seksyen 24
Keengganan Memberi Nama Dan Tempat Tinggal
Seksyen 25
Bagaimanakah Tindakan Orang-Orang Yang Ditangkap Oleh Penghulu
Seksyen 26
Mengejar Pesalah
Seksyen 27
Tangkapan Oleh Orang Persendirian. Prosedur Dalam Perkara-Perkara Itu
Seksyen 28
Bagaimana Tindakan Terhadap Orang Yang Telah Ditangkap Dan Tahanan Lebih Dari 24 Jam
Seksyen 29
Melepaskan Orang Yang Telah Ditangkap
Seksyen 30
Kesalahan Yang Dilakukan Dihadapan Majistret
Seksyen 31
Tangkapan Oleh Atau Dihadapan Majistret
Seksyen 32
Kuasa Mengejar Dan Menangkap Semula Orang Yang Melepaskan Diri
Seksyen 33
Seksyen 16 Dan Seksyen 18 Boleh Digunakan Untuk Tangkapan Dibawah Seksyen 32

BAB 5 [ PROSES MEMAKSA KEHADIRAN ]
SAMAN 
Seksyen 34
Saman—Bentuknya Dan Penyampaian
Seksyen 35
Bagaimana Menyampaikan Saman
Seksyen 36
Prosedur Jika Penyampaian Saman Tidak Dapat Dilaksanakan Kepadanya Sendiri
Seksyen 37
Bukti Penyampaian Saman
Seksyen 37A
Dimansuhkan

WARAN TANGKAP 
Seksyen 38
Waran Tangkap – Bentuknya
Seksyen 39
Bagaimana Menyampaikan Saman
Seksyen 40
Kepada Siapa Waran Itu Diarahkan
Seksyen 41
Pemberitahuan Isi Waran
Seksyen 42
Orang Yang Ditangkap Hendaklah Dibawa Kemahkamah Dengan Seberapa Segera
Seksyen 43
Prosedur Terhadap Tangkapan Yang Dibuat keatas Orang Yang Dimana Waran Dikeluarkan

PROKLAMASI DAN PERAMPASAN 
Seksyen 44
Proklamasi Terhadap Orang Yang Melarikan Diri
Seksyen 45
Merampas Harta Benda Orang Yang Telah Diproklamkan
Seksyen 46
Pemulangan Harta Yang Dirampas

KAEDAH-KAEDAH LAIN BERKENAAN DENGAN SAMAN DAN WARAN TANGKAP 
Seksyen 47
Mengeluarkan Waran Sebagai Ganti Atau Tambahan Kepada Saman
Seksyen 48
Saman Hadir Dan Waran Tangkap Boleh Disempurnakan Dimana-Mana Bahagian DiMalaysia
Seksyen 49
Kuasa Mengambil Bon Supaya Hadir
Seksyen 50
Tangkapan Kerana Tidak Mengikut Syarat-Syarat Bon Supaya Hadir

BAB 6 [ PROSES MEMAKSA MENYERAH DOKUMEN DAN LAIN-LAIN HARTA ALIH DAN PENEMUAN ORANG-ORANG YANG DIKURUNG SECARA SALAH ] 
Seksyen 51
Saman Menyerah Dokumen Dan Lain-Lain Perkara
Seksyen 52
Prosedur Mengenai Barang-Barang Pos, dll
Seksyen 53
Seksyen 34 Hingga 37 Akan Digunakan

WARAN GELEDAH 
Seksyen 54
Bila Waran Geledah Boleh Dikeluarkan
Seksyen 55
Kuasa Membatas Waran Geledeah
Seksyen 56
Majistret Boleh Mengeluarkan Waran Kuasa Menggeledah Untuk Membuktikan Kesalahan
Seksyen 57
Bentuk Waran Geledah
Seksyen 58
Geledah Terhadap Orang Yang Dikurung Secara Sah
Seksyen 59
Orang Yang Menjaga Tempat Tertutup Hendaklah Membenarkanya Digeledah
Seksyen 60
Majistret Yang Mengeluarkan Waran Geledah Itu Boleh Hadir Semasa Ia Disempurnakan
Seksyen 61
Majistret Boleh Mengarah Supaya Digeledah Dihadapanya
Seksyen 62
Geledah Tanpa Waran
Seksyen 62A
Pelucuthakkan Syiling Lancung
Seksyen 62B
Pelucuthakkan Mata Wang Lancung
Seksyen 63
Penggeledahan Terus
Seksyen 64
Senarai Barang yang Dirampas
Seksyen 65
Penghuni Hendaklah Hadir Semasa Penggeledahan

BAHAGIAN 4 [ MENCEGAH KESALAHAN ]
BAB 7 ( DARIHAL JAMINAN MENJAGA KEAMANAN DAN BERKELAKUAN BAIK ) 
Seksyen 66
Jaminan Menjaga Keamanan Atas Sabitan
Seksyen 66A
Jaminan Menjaga Keamanan Oleh Aduan
Seksyen 67
Jaminan Menjaga Keamanan dalam Hal Lain
Seksyen 68
Jaminan Supaya Orang Yang Disyaki, Kuturayau Dan Orang Yang Menyebarkan Perkara Hasutan, Berkelakuan Baik
Seksyen 69
Jaminan Supaya Pesalah Lazimnya Berkelakuan Baik
Seksyen 70
Saman Atau Waran Jika Diperlukan
Seksyen 71
Bentuk Saman Atau Waran
Seksyen 72
Kuasa Memaafkan Mana-Mana Orang Daripada Hadir Sendiri
Seksyen 73
Siasatan Diadakan
Seksyen 74
Perintah Memberi Jaminan
Seksyen 75
Melepaskan Orang Yang Mengenainya Maklumat Diterima

PROSIDING DALAM SEMUA KES BERIKUTAN DENGAN PERINTAH MEMBERI JAMINAN 
Seksyen 76
Mula Berkuatkuasanya Tempoh Jaminan Yang Dikehendaki
Seksyen 77
Kandungan Bon
Seksyen 78
Kuasa-Kuasa Menolak Penjamin-Penjamin
Seksyen 79
Hukuman Penjara Kerana Ingkar Memberikan Jaminan
Seksyen 80
Kuasa Melepaskan Orang Yang Dipenjara Kerana Gagal Memberi Jaminan
Seksyen 81
Majistret Hendaklah Melaporkan Berkenaan Dengan Kes Dimana Jaminan Dibuat Dengan Perintah Mahkamah Tinggi
Seksyen 82
Melepaskan Jaminan

BAB 8 ( PERHIMPUNAN YANG MENYALAHI UNDANG-UNDANG ) 
Seksyen 83
Siapa Yang Boleh Memertintah Perhimpunan Yang Menyalahi Undang-Undang Untuk Bersurai
Seksyen 84
Menggunakan Kekerasan Untuk Menyuraikan Perhimpunan Yang Menyalahi Undang-Undang
Seksyen 85
Dipotong
Seksyen 86
Dipotong
Seksyen 87
Dipotong
Seksyen 88
Perlindungan Terhadap Pendakwaan

BAB 9 ( KACAU GANGGU AWAM ) 
Seksyen 89
Majistret Boleh Membuat Perintah Bersyarat kerana Menghapuskan Kacau-Ganggu
Seksyen 90
Perintah Itu Hendaklah Disampaikan Atau Diberitahu
Seksyen 91
Orang Yang Terhadapnya Perintah Dibuat Hendaklah Patuh Atau Hadir Dan Menunjukkan Sebab
Seksyen 92
Akibat Kegagalan Berbuat Demikian
Seksyen 93
Prosedur Setelah Menghadir Diri Menunjukkan Sebab
Seksyen 94
Prosedur Apabila Perintah Dijadikan Mutlak
Seksyen 95
Akibat Tidak Mematuhi Keputusan Muktamad
Seksyen 96
Injuksi Sementara Menunggu Keputusan Muktamad
Seksyen 97
Kuasa Melarang Berulangnya Atau Penerusan Kacau Ganggu Awam

BAB 10 ( PERINTAH SEMENTARA DALAM KES-KES KACAUGANGGU PENTING ) 
Seksyen 98
Kuasa Mengeluarkan hukuman Muktamad Dengan Segera Dalam Kes-Kes Kacau Ganggu Penting

BAB 11 ( PERTIKAIAN MENGENAI HARTA-HARTA TAK ALIH 
Seksyen 99
Prosedur Jika Pertalian Berhubung Dengan Tanah, dsb., Mungkin Meneyebabkan Pecah Keamanan
Seksyen 100
Kuasa Merampas Subjek Yang Dipertikaikan
Seksyen 101
Pertikaian Berhubung Dengan Hak Tentang Tanah Atau Air
Seksyen 102
Perintah Tentang Kos

BAB 12 ( TINDAKAN PENCEGAHAN OLEH POLIS ) 
Seksyen 103
Polis Hendaklah Mencegah Kesalahan Boleh Tangkap
Seksyen 104
Maklumat Mengenai Rancangan Melakukan Kesalahan Boleh Tangkap
Seksyen 105
Tangkapan Bagi Mencegah Kesalahan Boleh Tangkap
Seksyen 106
Mencegah Kerosakan Kepada Harta Awam

 
BAHAGIAN 5 [ MAKLUMAT KEPADA POLIS DAN KUASA MEREKA UNTUK MENYIASAT ]
BAB 13 
Seksyen 107
Maklumat Mengenai Kesalahan
Seksyen 108
Prosedur Mengenai Kesalahan Tidak Boleh Tangkap
Seksyen108A
Penerimaan Salinan Maklumat Yang Diperakui Sebagai Keterangan
Seksyen 109
Penyiasatan Dalam Kes Boleh Tangkap
Seksyen 110
Prosedur Jika Disyaki Berlaku Kesalahan Boleh Tangkap
Seksyen 111
Kuasa Pegawai Polis Mengkehendaki Kehadiran Saksi
Seksyen 112
Pemeriksaan Saksi Oleh Polis
Seksyen 113
Penerimaan Pernyataan Dalam Keterangan
Seksyen 114
Dorongan Untuk Membuat Penyataan Kepada Polis Ditawarkan
Seksyen 115
Kuasa Merekod Penyataan Atau Pengakuan Salah
Seksyen 116
Geledah Oleh Pegawai Polis
Seksyen 117
Prosedur Jika Penyisatan TidakBoleh Diselesaikan Dalam Tempoh Dua Puluh Empat Jam
Seksyen 118
Pegawai Polis Boleh Meminta Bon Bagi Kehadiran Pengadu Dan Saksi
Seksyen 119
Catatan Harian Prosiding Pebyiasatan
Seksyen 120
Laporan Pegawai Polis

 
BAHAGIAN 6 [ PROSIDING DALAM PENDAKWAAN ]
BAB 14 ( BIDANGKUASA MAHKAMAH JENAYAH DALAM SIASATAN DAN PERBICARAAN ) 
Seksyen 121
Tempat Biasa Bagi Siasatan Dan Perbicaraan
Seksyen 122
Tertuduh Boleh Dibicarakan Ditempat Dimana Perbuatan Dilakukan Ditempat Ia Melakukan Kesalahan Atau Dimana Akibatnya Berlaku
Seksyen 123
Tempat Perbicaraan Jika Perbuatan Adalah Kealahan Kerana Ada Hubungan Dengan Kesalahan Lain
Seksyen 124
Kesalahan-Kesalahan Melarikan Diri Daripada Jagaan Bagi Pelpasan Jenayah atau Pecah Amanah, Jenayah Dan Mencuri, Dimana Boleh Dibicarakan
Seksyen 125
Jika Tempat Kejadian Kesalahan Tidak Menentu dsb
Seksyen 126
Kesalahan Yang Dilakukan Dalam Perjalanan
Seksyen 127
Apabila Timbulnya Keraguan, Mahkamah Tinggi Hendaklah Menetukanya
Seksyen127A
Liabiliti Bagi Kesalahan-Kesalahan Yang Dilakukan Di Luar Malaysia
Seksyen127B
Kuasa Mengarahkan Salinan Diposisi Dan Ekshibit Hendaklah Diterima Daripada Keterangan

SYARAT-SYARAT YANG DIKEHENDAKI UNTUK MEMULAKAN PROSIDING 
Seksyen 128
Mengambil Tahu Mengenai Kesalahan Oleh Majistret
Seksyen 129
Saksi Dikehendaki Bagi Pendakwaan Kesalahan Tertentu
Seksyen 130
Apabila Aduan Oleh Pendakwa Raya Adalah Perlu
Seksyen 131
Apabila Aduan oleh Orang Yang Terkilan
Seksyen 132
Apabila Aduan Oleh Suami

BAB 15 ( ADUAN KEPADA MAJISTRET ) 
Seksyen 133
Pemeriksaan Terhadap Pengadu
Seksyen 134
Penundaan Mengeluarkan Proses
Seksyen 135
Menolak Aduan

BAB 16 ( BERMULANYA PROSIDING DIHADAPAN MAHKAMAH MAJISTRET ) 
Seksyen 136
Mengeluarkan Proses
Seksyen 137
Tertuduh Tidak Diperlukan Hadir Sendiri

BAB 17 ( SIASATAN PERMULAAN BERKENAAN KES-KES YANG DIBICARAKAN OLEH MAHKAMAH TINGGI ) 
Seksyen 138 – Seksyen 151
Dimansuhkan

BAB 18 ( PROSEDUR KHAS BERKENAAN KOMITAL DIDALAM KES-KES YANG DIBICARAKAN OLEH MAHKAMAH TINGGI DIMANA TERTUDUH DIWAKILI DISISI UNDANG-UNDANG ) 
Seksyen 151A – Seksyen 151B
Dimansuhkan

BAB 19 ( DARIHAL PERTUDUHAN ) 
Seksyen 152
Bentuk Pertuduhan
Seksyen 153
Butir-Butir Mengenai Masa, Tempat Dan Orang
Seksyen 154
Bila Cara Mengkomitkan Kesalahan Mesti Menyatakan
Seksyen 155
Maksud Perkataan-Perkataan Yang Digunakan Dalam Pertuduhan Bagi Menerangkan Kesalahan
Seksyen 156
Efek Kesilapan
Seksyen 157
Prosedur Bagi Komitmen Terhadap Pertuduhan Tak Sempurna
Seksyen 158
Mahkamah Bolehlah Mengubah Atau Menambah Pertuduhan
Seksyen 159
Bila Perbicaraan Boleh Diteruskan Sebaik Sahaja Selepas Perubahan Atau Tambahan
Seksyen 160
Bila Perbicaraan Baharu Boleh Diperintah Atau Perbicaraan Digantung
Seksyen 161
Penggantungan Perbicaraan Jika Pendakwaan Terhadap Kesalahan Diatas Pertuduhan Yang Diubah Itu Berkehendakkan Saksi Terlebih Dahulu
Seksyen 162
Memamanggil Semula Saksi Apabila Pertuduhan Itu Diubah
Seksyen 163
Pertuduhan Berasingan Bagi Kesalahan Berasingan
Seksyen 164
Tiga Kesalahan Yang Sama Jenisnya Yang Dilakukan Dalam Tempoh 12 Bulan Boleh Dipertuduhkan Bersama
Seksyen 165
Perbicaraan Untuk Lebih Daripada Satu Kesalahan
Seksyen 166
Jika Keraguan Tentang Kesalahan Apakah Yang Telah Dilakukan
Seksyen 167
Bila Seseorang Dituduh Diatas Suatu Kesalahan Boleh Disabitkan Diatas Kesalahan Yang Lain
Seksyen 168
Orang Yang Dituduh Diatas Sesuatu Kesalahan Boleh Disabitkan Diatas Percubaan Melakukanya
Seksyen 169
Bila Kesalahan Yang Dibuktikan Itu Dimasukkan Dalam Kesalahan Yang Dituduhkan
Seksyen 170
Bila Orang-Orang BOleh Dituduh Bersama
Seksyen 171
Menarik Balik Baki-Baki Pertuduhan Apabila Disabitkan Diatas Satu Daripada Beberapa Pertuduhan
Seksyen171A
Kesalahan Yang Masih Belum Sesuai
Seksyen 172
Pertuduhan Hendaklah Dalam Borang jadual Kedua

BAB 20 ( PERBICARAAN TERUS OLEH MAJISTRET ) 
Seksyen 173
Prosedur Dalam Perbicaraan Terus
Seksyen173A
Kuasa Melepaskan Bersyarat Atau Tanpa Bersyarat
Seksyen 174
Ucapan
Seksyen 175
Kuasa Mengaward Pampasan
Seksyen 176
Butir-Butirnya Yang Harus Direkod
Seksyen 177
Pindah Kes
Seksyen177A
Pemindahan Kes Ke Mahkamah Tinggi Untuk Dibicarakan Oleh Mahkamah Itu

BAB 21 ( PERBICARAAN DIMAHKAMAH TINGGI ) 
Seksyen 178
Permulaan Perbicaraan
Seksyen 179
Pembukaan Kes Pendakwaan
Seksyen 180
Prosedur Setelah Pihak Pendakwaan Menamatkan Kesnya
Seksyen 181
Pembelaan
Seksyen 182
Jawapan
Seksyen182A
Prosedur Dipenggulungan Perbicaraan
Seksyen 183
Hukuman

BAB 22 ( PERBICARAAN DI MAHKAMAH TINGGI DENGAN BANTUAN PENTAKSIR ) 
Seksyen 183A – Seksyen 199
Dimansuhkan

BAB 23 ( PERBICARAAN OLEH JURI DI MAHKAMAH TINGGI ) 
Seksyen 199A – Seksyen 235
Dimansuhkan

BAB 24 ( JURI-JURI DAN PENTAKSIR-PENTAKSIR ) 
Seksyen 235A – Seksyen 251
Dimansuhkan

BAB 25 ( PERUNTUKAN AM MENGENAI SIASATAN DAN PERBICARAAN ) 
Seksyen 252
Dimansuhkan
Seksyen 252a
Dimansuhkan
Seksyen 253
Prosedur Jika Ada Sabitan sebelumnya
Seksyen 254
Pendakw Raya Boleh Monolak Daripada Mendakwa Selanjutnya Di Mana-Mana Peringkat
Seksyen 255
Tertuduh Berhak Dibela
Seksyen 256
Mahkamah Boleh Mengemukakan Soalan Kepada Tertuduh
Seksyen 257
Kes Pihak Pendakwa Hendaklah Diterangkan Oleh Mahkamah Kepada Tertuduh Tidak Bibela
Seksyen 258
Prosedur Jika Tertuduh Tidak faham Akan Prosiding
Seksyen 259
Kuasa Menunda Dam Menanguhkan Prosiding
Seksyen 260
Mengkompaun Kesalahan
Seksyen 261
Penukaran Mejistret Semasa Perbicaraan
Seksyen 262
Tahanan Terhadap Pesalah Yang Hadir Di Mahkamah
Seksyen 263
Hari Kelepasan Mingguan Atau Kelepasan Am

BAB 26 ( CARA MENGAMBIL DAN MEREKOD KETERANGAN DALAM SIASATAN DAN PERBICARAAN ) 
Seksyen 264
Keterangan Hendaklah Diambil Di Hadapan Tertuduh
Seksyen 265
Cara Merekod Keterangan
Seksyen 266
Merekod Keterangan Dalam Kes-Kes Saman
Seksyen 267
Merekod Keterangan Dalam Kes-Kes Yang Lain
Seksyen 268
Merekod Keteranagan secara Naratif
Seksyen 269
Membacakan Balik Keterangan Dan Pembetulannya
Seksyen 270
Menerangkan Maksud Keterangan Kepada Tertuduh
Seksyen 271
Rekod Mengenai Kelakuan Saksi
Seksyen 272
Hakim Hendaklah Mencatat Nota Keterangn
Seksyen 272a
Orang Lain Boleh Diberi Kuasa Mencatat Nota Keterangan

No comments:

Post a Comment