Monday, 10 April 2017

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN
SISTEM PEMANTAUAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG
DI PERINGKAT PENTADBIRAN DAERAH
TUJUAN

Garis Panduan ini bertujuan menerangkan sistem pemantauan penguatkuasaan undangundang
(SPPU) dalam pentadbiran daerah dan kaedah pelaksanaannya di semua Pejabat Daerah.

LATAR BELAKANG

2. Pelaksanaan SPPU merupakan satu lagi usaha Kerajaan untuk meningkatkan
kecekapan dan keberkesanan proses penguatkuasaan undang-undang agensi-agensi
Kerajaan daerah khususnya dalam menangani isu pelanggaran undang-undang. Kerajaan
merasakan bahawa penyelesaian isu-isu dan masalah penguatkuasaan undang-undang
adalah lebih berkesan jika ditangani dari peringkat akar umbi atau di peringkat bawah,
iaitu di peringkat daerah sebelum masalah itu merebak menjadi masalah nasional. Idea
pewujudan SPPU ini adalah hasil daripada pemerhatian YAB Perdana Menteri bahawa
terdapatnya peningkatan insiden pelanggaran undang-undang dan peraturan-peraturan
Kerajaan secara terbuka. Keadaan ini sekiranya tidak dibendung boleh menjejaskan imej
Kerajaan di samping memberi mesej bahawa pentadbiran undang-undang yang
dilaksanakan tidak berkesan.

3. Pada masa ini, tindakan terhadap kes pelanggaran undang-undang sebahagian
besarnya adalah berdasarkan maklumat yang diperolehi melalui rondaan harian pegawai
penguatkuasa agensi Kerajaan. Tugas pemantauan penguatkuasaan seperti ini amat
membebankan Kerajaan dari segi kos, personel dan masa. Oleh itu, Kerajaan ingin
menarik penyertaan yang lebih aktif daripada orang awam dan badan bukan Kerajaan
(NGO) dalam penguatkuasaan undang-undang di negara ini, khususnya di peringkat
daerah.

JENTERA PEMANTAUAN SPPU

4. SPPU merupakan satu sistem pemantauan berpusat tentang penguatkuasaan
undang-undang di peringkat daerah. Pelaksanaan SPPU akan diselaras oleb satu
mesyuarat jawatankuasa yang perlu dikenalpasti oleh Pegawai Daerah, iaitu sama ada
mewujudkan satu jawatankuasa baru atau menggunakan jawatankuasa sedia ada.
Jawatankuasa ini berperanan menentukan hala tuju dan dasar-dasar pelaksanaan SPPU di
peringkat daerah.

5. Bagi melaksanakan peranan pemantauan penguatkuasaan undang-undang,
tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleb mesyuarat jawatankuasa ini termasuklah:
(a) Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya setiap tiga bulan untuk
membincang dan menganalisis laporan pelanggaran undang-undang yang
dikemukakan oleh agensi-agensi di peringkat daerah;

(b) Membincangkan isu-isu semasa atau masalah-masalah penguatkuasaan undangundang
di peringkat daerah;
(c) Merangka pelan tindakan/strategi bagi mengatasi masalah-masalah
penguatkuasaan undang-undang yang dihadapi;
(d) Menyelaras dan memberi arahan kepada agensi-agensi Kerajaan yang berkaitan
untuk melaksanakan pelan tindakan yang diputuskan oleh mesyuarat
jawatankuasa berkenaan;
(e) Mengkaji prestasi kemajuan penguatkuasaan undang-undang oleh agensi-agensi
di peringkat daerah; dan
(f) Menyediakan laporan kepada mesyuarat jawatankuasa di peringkat negeri
sekiranya maklumat pelanggaran undang-undang yang dipantau menunjukkan
trend yang kerap berulang yang memerlukan penyelesaian di peringkat
pengurusan atasan.

6. Bersesuaian dengan peranan mesyuarat jawatankuasa ini, maka keahliannya
hendaklah meliputi agensi-agensi penguatkuasa undang-undang yang beroperasi di
peringkat daerah. Penentuan agensi penguatkuasa yang perlu menjadi ahli adalah
bergantung kepada isu-isu pelanggaran undang-undang yang ingin dipantau dan boleh
ditetapkan oleh Pegawai Daerah.

7. Pelaksanaan konsep SPPU ini ditunjukkan seperti di Rajah 1. Pusat operasi sistem
ini ialah Pejabat Daerah di mana Pegawai Daerah dilantik sebagai pegawai yang
bertanggungjawab mengendalikan SPPU. Di bawah sistem ini, Pejabat Daerah akan
menjalankan beberapa fungsi penting iaitu:
(a) Mengumpul maklumat pelanggaran undang-undang daripada orang awam dan
menyalurkannya kepada agensi penguatkuasa untuk tindakan;
(b) Menyelaras laporan bulanan daripada agensi penguatkuasa untuk dibincang dan
dibuat keputusan; dan
(c) Kes pelanggaran undang-undang atau peraturan yang tidak dapat diselesaikan
oleh mesyuarat jawatankuasa berkenaan, hendaklah dikemukakan kepada
Setiausaha Kerajaan Negeri untuk tindakan selanjutnya.

8. Sumber maklumat yang dipantau oleb SPPU ialah aduan daripada orang awam dan
badan-badan bukan Kerajaan (NGO). Oleh itu, di bawah sistem ini orang awam dan
NGO akan digalak mengemukakan laporan ke Pejabat Daerah mengenai mana-mana
kejadian pelanggaran undang-undang yang berlaku. Orang awam juga boleh
mengemukakan laporan terus kepada agensi penguatkuasa atau melalui Jawatankuasa
Kemajuan Dan Keselamatan Kampung (JKKK). Aduan yang disampaikan oleh orang
awam kepada JKKK akan disampaikan oleh Penghulu kepada Pejabat Daerah untuk
tindakan.

9. Di bawab SPPU, semua agensi penguatkuasa undang-undang di peringkat daerah
akan bekerjasama dengan Pejabat Daerah untuk mengumpul dan menguruskan maklumat.
Dalam hal ini, agensi penguatkuasa akan merekod dan mengambil tindakan ke atas
semua aduan awam, sama ada yang diterima melalui Pejabat Daerah atau terus daripada
orang awam dan NGO. Selanjutnya, agensi berkenaan perlu mengemukakan laporan
bulanan khusus mengenai pelanggaran undang-undang serta tindakan yang telah diambil
kepada Pejabat Daerah bagi dibentangkan di dalam mesyuarat jawatankuasa berkenaan.

SKOP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG YANG DIPANTAU OLEH SPPU

10. Di bawah SPPU, Pegawai Daerah dengan persetujuan mesyuarat jawatankuasa yang
memantau penguatkuasaan undang-undang akan menentukan jenis-jenis pelanggaran
undang-undang yang ingin dipantau di sesuatu daerah. Masalah pelanggaran yang
dipantau ini mestilah masa1ah yang dianggap penting yang boleh menjejaskan
kepentingan ekonomi negara, kesejahteraan masyarakat setempat dan imej Perkhidmatan
Awam. Sebagai misalan, pemantauan kepada pelanggaran undang-undang berikut bo1eh
diberi keutamaan:
(a) Undang-undang Alam Sekitar: pencemaran sungai/1aut/udara melalui aktiviti
seperti pembakaran terbuka, pembuangan sampah di sungai/pantai, pengeluaran
asap berlebihan daripada kenderaan/kilang-kilang, dan per1upusan sisa toksid;
(b) Undang-undang Tanah: kegiatan mencuri pasir, pencerobohan tanah Kerajaan,
pembinaan rumah haram/setinggan, dan pe1anggaran syarat penggunaan tanah;
(c) Undang-undang Perhutanan: pembalakan haram, pencerobohan hutan simpan,
dan kegiatan mencuri hasil hutan/pembalakan haram; dan
(d) Undang-undang Jenayah: jenayah menggunakan senjata api, jenayah oleh
pendatang asing, dan kegiatan merosakkan harta awam.

FAEDAH DARIPADA PELAKSANAAN SPPU

11. Pelaksanaan SPPU akan membantu Pejabat Daerah dan agensi penguatkuasa
meningkatkan keberkesanan pelaksanaan undang-undang di peringkat daerah. Maklumat
yang dikumpul dari sistem ini boleh digunakan bagi berbagai tujuan, di antaranya:
(e) Merancang dan mengambil langkah-1angkah proaktif untuk menangani
masalah pelanggaran undang-undang;
(f) Menjadi input kepada perancangan bagi mencapai matlamat pembangunan
sosio-ekonomi yang seimbang;
(g) Mengukur keberkesanan undang-undang dan peraturan serta mengambil
langkah-langkah pembetulan dan pencegahan;
(h) Menjadi petunjuk prestasi agensi-agensi penguatkuasa;
(i) Menyediakan maklum balas mengenai keberkesanan undang-undang bagi
urusan pindaan undang-undang;
(j) Menyediakan maklumat bagi tujuan audit pengurusan;
(k) Memberi maklumat tentang perlakuan masyarakat dan persepsi mereka
terhadap undang-undang yang berhubung kait dengan perkhidmatan yang
disediakan; dan
(l) Menimbulkan kesedaran dan komitmen pihak pengurusan untuk merancang
langkah-langkah mengatasi masalah penguatkuasaan yang berlaku.

PROGRAM PELAKSANAAN SPPU
12. Pe1aksanaan projek SPPU ini me1ibatkan dua peringkat tindakan, iaitu peringkat
persediaan sebe1um pelaksanaan SPPU dan peringkat pelaksanaan SPPU.
Peringkat 1: Persediaan Sebelum Pelaksanaan SPPU
Pejabat Daerah

13. Bagi melaksanakan sistem ini, Pejabat Daerah dikehendaki membuat persediaan
seperti berikut:
(a) Menetapkan pegawai dan staf tertentu untuk mengendalikan aduan awam dan
menguruskan maklumat/data SPPU ;
(b) Membuat publisiti kepada orang awam tentang pelaksanaan SPPU. Publisiti ini
boleh dilakukan melalui sesi penerangan dan pengedaran risalah. Contoh
risalah yang boleh disediakan adalah seperti di Lampiran 1. Publisiti ini juga
boleh dipanjangkan kepada ahli-ahli pemimpin masyarakat, JKKK dan
kumpulan NGO tempatan;
(c) Menyediakan kemudahan kepada orang awam untuk membuat aduan.
Kemudahan ini meliputi penyediaan Borang Aduan seperti di Lampiran 2 dan
kemudahan komunikasi seperti hotline, faksimili dan laman web;
(d) Memberi latihan kepada pegawai dan staf yang terlibat dengan pengendalian
SPPU. Bagi memudahkan sesi latihan ini, satu dokumen panduan pelaksanaan
SPPU hendaklah disediakan untuk rujukan pegawai dan staf yang terlibat.
Contoh panduan ini ialah seperti di Lampiran 3;
(e) Menyelaras persiapan-persiapan bagi pelaksanaan SPPU dengan agensi-agensi
Kerajaan di peringkat daerah; dan
(f) Menubuhkan jawatankuasa baru atau menetapkan jawatankuasa sedia ada di
peringkat daerah yang akan memantau penguatkuasaan undang-undang.
Agensi Penguatkuasa Peringkat Daerah

14. Bagi melaksanakan sistem ini, agensi penguatkuasa peringkat daerah dikehendaki
membuat persediaan seperti berikut:
(a) Menetapkan pegawai dan staf tertentu untuk mengendalikan aduan awam dan
menguruskan maklumat/data SPPU;
(b) Memberi penerangan kepada pegawai dan staf yang terlibat tentang
tanggungjawab mereka dari segi:
(i) Mengambil tindakan ke atas aduan awam yang diterima dari
Pejabat Daerah;
(ii) Menyalurkan aduan tersebut kepada Bahagian-bahagian yang
berkaitan dalam organisasi mereka untuk tindakan; dan
(iii) Menyedia dan mengemukakan laporan bulanan kepada mesyuarat
jawatankuasa di peringkat daerah yang akan memantau
penguatkuasaan undang-undang.
Peringkat 2: Pelaksanaan SPPU
Pejabat Daerah

15. Pada peringkat ini Pejabat Daerah dikehendaki mengambil empat tindakan berikut:
(a) Menerima aduan pelanggaran undang-undang daripada orang ramai;
(b) Menyalurkan aduan tersebut kepada agensi penguatkuasa untuk tindakan;
(c) Mengumpul laporan bulanan daripada agensi penguatkuasa untuk
pembentangan dalam mesyuarat jawatankuasa di peringkat daerah yang akan
memantau penguatkuasaan undang-undang. Format laporan bulanan ini
ditunjukkan di Lampiran 4; dan
(d) Mengemukakan laporan kes pelanggaran undang-undang yang tidak dapat
diselesaikan oleh mesyuarat jawatankuasa di peringkat daerah yang akan
memantau penguatkuasaan undang-undang kepada mesyuarat jawatankuasa di
peringkat negeri yang dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri. Format
laporan ini adalah seperti di Lampiran 5.

Agensi Penguatkuasa Peringkat Daerah

16. Agensi penguatkuasa peringkat daerah pula perlu mengambil tindakan-tindakan
berikut:
(a) Menerima dan mengambil tindakan terhadap aduan awam yang disalurkan oleh
Pejabat Daerah. Tindakan yang serupa juga dilakukan terhadap aduan yang
diterima oleh agensi penguatkuasa secara langsung daripada orang awam; dan
(b) Menyediakan laporan bulanan kemajuan tindakan yang diambil ke atas aduan
awam dan seterusnya menyampaikan laporan itu kepada Pejabat Daerah dalam
pembentangan kepada mesyuarat jawatankuasa di peringkat daerah yang akan
memantau penguatkuasaan undang-undang.

PENUTUP

17. SPPU adalah salah satu usaha penting bagi meningkatkan keberkesanan
penguatkuasaan undang-undang di negara ini. Usaha ini membuktikan kesungguhan dan
komitmen Kerajaan untuk memperkukuhkan sistem penguatkuasaan undang-undang
yang sedia ada. Bagi menjayakan projek SPPU ini, semua pihak perlu memberi sokongan
dan kerjasama, terutamanya Setiausaha Kerajaan Negeri, agensi penguatkuasa, pegawai
dan staf Pejabat Daerah, Penghulu dan orang awam serta NGO.

*** LAMPIRQAN RUJUK PEKELILING BIL. 1 TAHUN 2001

Sunday, 9 April 2017


ASAS MULAKANKAN SIASATAN OLEH PEGAWAI PENYIASAT PENEROKAAN TANAH KERAJAAN

TUJUAN:

Menerangkan  mengenai tindakan yang sewajarnya diambil ke atas  pelaku salah dari permulaan hingga Kertas Siasatan di buka berdasarkan kepada peruntukan KTN di bawah S. 425 dan S. 426 KTN 1965

BAHAGIAN A KANUN TANAH NEGARA

1. TAFSIRAN
I)"appropriate authority" when used in relation to any consent or approval, means the authority having power under any written law to grant such consent or approval, as the case may be;
2)"building" includes any structure erected on land;
3)"Land Administrator" means a Land Administrator appointed under section 12, and includes an Assistant Land Administrator appointed thereunder; and, in relation to any land, references to the Land Adninistrator shall be construed as references to the Land Administrator, or any Assistant Land Administrator, having jurisdiction in the district or subdistrict in which the land is situated;
4)"to deliver" includes to transmit by hand or post;
5)"foreshore" means all that land lying between the shore line and the low-water mark of ordinary spring tides;
6)land" includes-
(a) that surface of the earth and all substances forming that surface; (b) the earth below the surface and all substances therein;
(c) all vegetation and other natural products, whether or not requiring the periodical application of labour to their production, and whether on or below the surface;
(d) all things attached to the earth or permanently fastened to any thing attached to the earth, whether on or below the surface; and
(e) land covered by water;
7) "mining land" means any land in respect of which a mining lease or certificate granted or issued under any written law relating to mining is for the time being in force;
8) "planning authority" means any authority having jurisdiction under any law for the time being in force relating to town planning, country planning or both;
9) "proprietor" means any person or body for the time being registered as the proprietor of any alienated land;
10) "register document of title" means any document registered, or prepared for registration, under this Act and evidencing or, as the case may be, intended to evidence title to land, and any document evidencing title to land registered before the commencement of this Act under the provisions of any previous land law;
11) "reserved land" means land for the time being reserved for a public purpose in accordance with the provisions of section 62 or of any previous land law;
12) "river" means any river, stream, creek or other natural water-course, and any tributary, distributary or artificial deviation thereof;
13) "Settlement Officer" means a Settlement Officer appointed under section 12;
14) "shore line" means the high-water mark of ordinary spring tides; "State" means any State to which this Act applies; "State Authority" means the Ruler or Governor of the State, as the case may be; "State Director" means the State Director of Lands and Mines for the State appointed under section 12, and includes a Deputy Director of Lands and Mines appointed thereunder;
15) "State land" means all land in the State (including so much of the bed of any river, and of the foreshore and bed of the sea, as is within the territories of the State or the limits of territorial waters) other than- (a) alienated land; (b) reserved land; (c) mining land; (d) any land which, under the provisions of any law relating to forests (whether passed before or after the commencement of this Act) is for the time being reserved forest;
16) "Survey and Mapping Department" means the Survey and Mapping Department of the Government of the Federation operative in the States of Malaya; "Survey Officer" means the Director of Survey and Mapping or any Survey Officer appointed under section 12;
17) "survey reference mark" means any beacon, standard traverse mark, road box, electronic distance measurement (EDM) base, state boundary pillar, international boundary pillar, bench mark, geodetic station or other mark used in connection with survey for boundary;
18) "temporary occupation licence" means a licence issued under Chapter 2 of Part Four;
19) "territorial waters" has the meaning assigned to it in sub-section (2) of section 4 of the Emergency (Essential Powers) Ordinance, No. 7/1969;

KUASA

Secara mudah “kuasa” adalah keupayaan seseorang, badan atau agensi untuk melakukan atau bertindak. Setiap orang, badan atau agensi mempunyai kuasanya yang tersendiri, di dalam bidang kuasa dan mengikut had-had kuasa yang ada padanya..
Kerajaan memperoleh kuasa dan bidang kuasa serta had-had kuasa melalui Perlembagaan (Perlembagaan Persekutuan atau Perlembagaan Negeri, mengikut yang berkenaan). 
Rakyat juga boleh menuntut keadilan udang-udang atas percabulan hak-hak yang diberi oleh perlembagaan dan undang-undang kepadanya seperti:
- perlu tahu sebab apa ditangkap
- apa kesalahan yang telah dilakukan
- menghubunggi peguam dan keluarga
- hak beribadah
- hak mendapat rawatan
- hak mendapat kerehatan dll.

Kerajaan itu sendiri pula akan melaksanakan kuasanya melalui “tangan-tangannya”, yakni instrumen kerajaan samaada dalam bentuk jabatan-jabatan kerajaan, badan-badan berkanun, suruhanjaya dan lain-lain lagi. Boleh dikatakan semua kuasa-kuasa kerajaan datangnya atau diperoleh melalui Akta-Akta Parlimen (atau bagi agensi-agensi kerajaan negeri, melalui Enakmen-Enakmen Negeri berkenaan).
KTN adalah akta Perlimen yang menjadi undang-undang negari,  yang memberi kuasa kepada kerajaan negeri untuk menguruskan hal-hal berkaitan tanah dalam sesuatu negeri seperti kuasa bertindak terhadap penerokaan tanah kerajaan, mencuri bahan batuan.
Di bawah KTN, tanah kerajaan, tanah lombong dan tanah rezab adalah dalam kawasan kerajaan negeri dan menjadi kesalahan jika berlaku pencerobohan.
Bahan batuan juga adalah hak kerajaan negeri negeri mengikut KTN dan untuk mengeluarkannya pemerlukan kepada kebenaran atau permit.

12. State Director and other State Officers.
(1) The State Authority may appoint for the State- (a) a State Director of Lands and Mines, a Registrar of Titles and a Director of Survey and Mapping;
(b) so many Deputy Directors of Lands and Mines, Assistant Directors of Lands and Mines, Deputy Registrars of Titles, Deputy Directors of Survey and Mapping, District Land Administrators, Assistant District Land Administrators, Survey Officers, Settlement Officers and other officers as the State Authority may consider necessary for the purpose of this Act.

(2) The State Authority may define the districts, sub-districts and other areas in which any of the officers referred to in paragraph (b) of sub-section (1) may exercise the powers and perform the duties conferred or imposed upon them by or under this Act.

(3) The State Director shall-
(a) be responsible to the State Authority for the due administration within the State of the provisions of this Act;
(b) act in accordance with any direction given to him by the State Authority;
(c) have all the powers conferred upon the Registrar and a Land Administrator by or under this Act;
(d) subject to the direction of the State Authority, exercise general control and supervision over the Registrar, and over all officers (other than Deputy Directors of Survey and Mapping and other Survey Officers) referred to in paragraph (b) of subsection (1).

(4) The State Director, the Registrar and every Land Administrator shall each have a seal of office, and every instrument purporting to bear any such seal, and to have been signed by or on behalf of the officer in question shall, unless the contrary be proved, be deemed to have been sealed and signed by him or at his direction.

(5) Subject to the provisions of sub-section (3), in every district in which there may be one or more Assistant Land Administrators in addition to a Land Administrator, every Assistant Land Administrator shall exercise the powers and perform the duties conferred or imposed upon him by or under this Act in conformity with the directions of the Land Administrator.

18. Power to consolidate notices, orders and notifications.
The State Director, the Registrar or any Land Administrator may, in such manner as he may think appropriate, consolidate as one notification in the Gazette any two or more notices, orders or notifications made in the exercise of any of the powers conferred on him by or under this Act; and every such consolidated notification shall be deemed to constitute a good and sufficient publication in the Gazette of each such notice, order or notification.

40. Property in State land, minerals and rock material.
There is and shall be vested solely in the State Authority the entire property in-
(a) all State land within the territories of the State;
(b) all minerals and rock material within or upon any land in the State the rights to which have not been specifically disposed of by the State Authority.

41. Powers of disposal of State Authority, and rights in reversion, etc. Without prejudice to its powers and rights under any other written law for the time being in force, the State Authority shall have-
(a) all the powers of disposal conferred by section 42 with respect to-
(i) property vested in it under section 40,
(ii) reserved land, and (iii) mining land, which powers shall be exercised in such manner and to such extent as is authorised by the provisions of this Act, and not otherwise; and
(b) all the rights in reversion and other similar rights conferred on it by section 46.

2. KUASA
421AA. Power of investigation.
(1) Any State Director or Land Administrator shall have the power to investigate the commission of any offence under this Act.
(2) Every person required by the State Director or Land Administrator to give information or produce any document or other article relating to the commission of such offence which is in the person's power to give shall be legally bound to give the information or to produce the document or other article.

421AB. Power to require attendance of witnesses.
(1) The State Director or Land Administrator making an investigation under section 421AA may by order in writing require the attendance before himself of any person who appears to him to be acquainted with the circumstances of the case, and such person shall attend as required.
(2) If any such person fails to attend as so required, the State Director or Land Administrator, as the case may be, may report such failure to a Magistrate who may thereupon in his discretion issue a warrant to secure the attendance of such person as required by such order aforesaid.
(3) A person attending as required under subsection (1) shall be entitled to be paid the reasonable travelling and subsistence expenses incurred by him; and it shall be lawful for the State Director or Land Administrator to pay such expenses.

421AC. Examination of witnesses.
(1) The State Director or Land Administrator making an investigation under section 421AA may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case.
(2) Such person shall be bound to answer all questions relating to such case put to him by such officer: Provided that such person may refuse to answer any question, the answer to which would have a tendency to expose him to a criminal charge, penalty or forfeiture.
(3) A person making a statement under this section shall be legally bound to state the truth, whether or not such statement is made wholly or partly in answer to questions.
(4) The State Director or Land Administrator examining a person under subsection (1) shall first inform that person of the provisions of subsections (2) and (3). (5) A statement made by any person under this section shall, wherever possible, be reduced into writing and signed by the person making it or affixed with his thumbprint, as the case may be, after it has been read to him in the language in which he made it and after he has been given an opportunity to make any corrections he may wish.

3. SEKSYEN KESALAHAN YANG DISIASAT
425. Unlawful occupation, etc., of State land, reserved land or mining land.
 (1) Any person who, without lawful authority-
 (a) occupies, or erects any building on, any State land, reserved land or mining land, or
 (b) clears, ploughs, digs, encloses or cultivates any such land or part thereof; or
 (c) cuts or removes any timber or produce on or from such land,

shall be guilty of an offence, and liable on conviction to a fine not exceeding ten thousand ringgit, or imprisonment for a term not exceeding one year.

(1A) Any person who abets the commission of an offence under subsection (1) shall be guilty of an offence, and liable on conviction to a fine not exceeding five hundred thousand ringgit, or imprisonment for a term not exceeding five year, or to both.

(2) For the purpose of this section, State land shall include all land held by or on behalf of Federal or State Government a local authority or a statutory authority exercising powers vested in it by Federal or State law.

426A. Power of arrest and seizure.
(1) Any police officer not below the rank of Inspector, Registrar, Land Administrator, Settlement Officer or other officer duly authorised by the State Authority (hereafter in this Part referred to as "authorised officer") may without warrant-
(a) arrest any person found committing or attempting to commit or abetting the commission of an offence under section 425 or 426;
(aa) stop and examine any vehicle, tractor or any thing whatsoever which he has reason to believe was used or is being used in the commission of an offence under that section:
(b) seize any vehicle, tractor, agricultural implement or other thing whatsoever which he has reason to believe was used or is being used in the commission of an offence under that section;
(c) demolish, destroy or remove any building, or take possession in the name of the State Authority of any crop, erected or cultivated on any land in contravention thereof.

(2) When a Registrar, Land Administrator, Settlement Officer or authorised officer exercises his powers of arrest, seizure or removal under sub-section (1), he shall declare his office or authority and produce for inspection to any person against whom he is acting, an authority card to be prescribed by the State Authority.

(3) A Registrar, Land Administrator, Settlement Officer or authorised officer may call upon any police officer for assistance in the exercise of the powers conferred under sub-section (1), and it shall be the duty of every police officer to comply with any such request.

(4) A Registrar, Land Administrator, Settlement Officer or authorised officer making an arrest under sub-section (1) shall without necessary delay make over the person so arrested to a police officer or take such person to the nearest police station; and the provisions of the Criminal Procedure Code shall apply in relation to the person so arrested.

(5) Whenever any thing is seized under this section, the seizing officer shall forthwith give notice in writing of such seizure and the grounds thereof to the owner of such thing, if known, either by delivering such notice to him personally or by post or at his place of abode, if known: Provided that such notice shall not be required to be given where such seizure is made on the person, or in the presence of the offender or the owner or his agent, as the case may be.

(6) Any person who fails to cooperate with the authorized officer in the exercise of his power under subsection (1) commits an offence and shell, on conviction, be liable to a fine not exceeding five thousand ringgit, or imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.

429. Miscellaneous penalties. Any person contravening the provisions of- (a) section 19 (which prohibits officers appointed under this Act from divulging matters coming to their knowledge in the performance of their duties), or
(b) section 20 (which relates to the purchase of land by officers so appointed), or
(c) sub-section (2) of section 375 (which prohibits the removal of registers of title, etc., from Registries and Land Offices), or
(d) sub-section (1) of section 379 (which relates to notifying the Registrar of a change of address), shall be guilty of an offence, and liable on conviction to a fine not exceeding one thousand ringgit, or imprisonment for a term not exceeding six months.

429A. Institution of prosecution. No prosecution for or in relation to any offence under this Code shall be instituted except by or with the consent in writing of the Public Prosecutor.

426B. Custody and delivery of things seized.
(1) Where a Settlement Officer or an authorised officer has seized anything in exercise of his powers under section 426A, he shall as soon as may be informed of the fact to the Land Administrator, who shall direct the Settlement Officer or the authorised officer as to the proper custody of the thing, and if the thing is a thing which may be delivered to a police officer under sub-section (2) of this section, may direct that it is so delivered.
(2) The Registrar or Land Administrator or if there is a direction under sub-section (1) of this section, the Settlement Officer or authorised officer, may deliver to a police officer-
(a) any movable property (other than anything seized under paragraph (b) of subsection (1) of section 426A remaining on the land after a person has been arrested or building has been demolished or removed under paragraph (c) of sub-section (1) of section 426A; and
(b) any of the materials composing a building so demolished or removed;

and property or materials so delivered shall be disposed of in accordance with section 22 of the Police Act, 1967.

426C. Forfeiture of things seized.
(1) All things seized in exercise of the powers conferred by paragraph (b) of sub-section (1) of section 426A shall be liable to forfeiture.
(2) Where anything has been seized under paragraph (b) of subsection (1) of section 426A, a police officer not below the rank of Inspector, Registrar or Land Administrator may, at his discretion, temporarily return such thing to the owner of the same on security being furnished to the satisfaction of the police officer, Registrar or Land Administrator that such thing shall be surrendered to him on demand or to produce it before a court of competent jurisdiction.
(3) An order for the forfeiture or for the release of anything seized in exercise of the powers conferred under paragraph (b) of subsection (1) of section 426A shall be made by the court before which the prosecution with regard thereto has been held and an order for the forfeiture of the thing shall be made if it is proved to the satisfaction of that Court that an offence under section 425 or 426 has been committed and that the thing was the subject matter of or was, used in the commission of the offence notwithstanding that no person may have been convicted of such offence.
(4) If there be no prosecution with regard to anything seized in exercise of the powers under that paragraph, such thing shall be taken and deemed to be forfeited at the expiration of one month from the date of seizure unless before that date a claim thereto is made in the following manner- 
(a) any person asserting that he is the owner of such thing and that it is not liable to forfeiture may personally or by his agent authorised in writing give written notice to the police officer, Registrar or Land Administrator in whose possession such thing is held that he claims the same;
(b) in receipt of such notice the police officer, Registrar of Land Administrator as the case may be, shall refer the claim to the President of a Sessions Court for decision;
(c) the President to which the matter is referred shall issue a summons requiring the person asserting that he is the owner of the thing and the person from whom it was seized to appear before him and upon his appearance or default to appear, due service of the summons being proved, the President shall proceed to the examination of the matter and on proof that an offence under section 425 or 426 has been committed and that such thing was the subject matter of or was used in the commission of such offence shall order the same to be forfeited or may in the absence of such proof order its release.

(5) All things forfeited or deemed to be forfeited shall be delivered to the Land Administrator and shall be disposed of in accordance with the direction of-
(a) the State Director;
(b) the Director General of Lands and Mines, where the offence is committed on land held by or on behalf of the Federal Government; or
(c) by the authority concerned, where the offence is committed on land held by or on behalf of, a local authority, or a statutory authority exercising powers vested in it by Federal or State law.

(6) Where anything seized in exercise of the powers conferred under paragraph (b) of subsection (1) of section 426A is of a perishable nature or where the custody of such thing involves unreasonable expense and inconvenience, the State Director, the Director General of Lands and Mines or the authority concerned, as the case may be, may direct that such thing be sold at any time and the proceeds of the sale be held to abide by the result of any prosecution or claim under this section.

426D. No costs or damages arising from seizure to be recoverable. No person shall in any proceeding before any court in respect of the seizure of anything seized in exercise or the purported exercise of the powers conferred under section 426A be entitled to the costs of such proceedings or subject to section 426C to any damages or other relief unless such seizure was made without reasonable or probable cause.

429B. Compounding of offences.
(1) The State Director or Land Administrator may, with the written consent of the Public Prosecutor, make a written offer to the person reasonably suspected of having committed an offence to compound the offence upon payment to the State Director or Land Administrator such amount not exceeding fifty per centum of the amount of maximum fine for that offence within such time as may be specified in the offer.

(2) An offer under subsection (1) may be made at any time after the offence has been committed but before any prosecution for it has been instituted and where the amount specified in the offer is not paid within the time specified in the offer or within such extended time as the State Director or Land Administrator may grant, prosecution for the offence may be instituted at any time thereafter against the person to whom the offer was made.
(3) Where an offence has been compounded under subsection (1)- (a) no prosecution shall thereafter be instituted in respect of such offence against the person whom the offer to compound was made; and (b) any book, record, apparatus, equipment, instrument, material, article or any other thing seized in connection with the offence, may be forfeited, destroyed or returned to that person, as the State Director or Land Administrator deems fit after taking into consideration the nature of the offence and subject to such terms and conditions as may be imposed.".


BAHAGIAN B KENUN KESIKSAAN
CONTEMPTS OF THE LAWFUL AUTHORITY OF PUBLIC SERVANTS
172. Absconding to avoid service of summons or other proceeding from a public servant
173. Preventing service of summons or other proceeding, or preventing publication thereof
174. Non-attendance in obedience to an order from a public servant
175. Omission to produce a document to a public servant by a person legally bound to produce such document
176. Omission to give notice or information to a public servant by a person legally bound to give notice or information
177. Furnishing false information
178. Refusing oath when duly required to take oath by a public servant 179. Refusing to answer a public servant authorized to question
180. Refusing to sign statement
181. False statement on oath to public servant or person authorized to administer an oath
182. False information, with intent to cause a public servant to use his lawful power to the injury of another person
183. Resistance to the taking of property by the lawful authority of a public servant
184. Obstructing sale of property offered for sale by authority of a public servant
185. Illegal purchase or bid for property offered for sale by authority of a public servant
186. Obstructing public servant in discharge of his public functions
187. Omission to assist public servant when bound by law to give assistance 188. Disobedience to an order duly promulgated by a public servant
189. Threat of injury to a public servant
190. Threat of injury to induce any person to refrain from applying for protection to a public servant

FALSE EVIDENCE AND OFFENCES AGAINST PUBLIC JUSTICE
191. Giving false evidence
192. Fabricating false evidence
193. Punishment for false evidence
194. Giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of a capital offence
195. Giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of an offence punishable with imprisonment
196. Using evidence known to be false
197. Issuing or signing a false certificate
198. Using as a true certificate one known to be false in a material point 199. False statement made in any declaration which is by law receivable as evidence
200. Using as true any such declaration known to be false
201. Causing disappearance of evidence of an offence committed, or giving false information touching it, to screen the offender


BAHAGIAN C KANUN ACARA JENAYAH

CRIMINAL PROCEDURE CODE ARRANGEMENT OF SECTIONS Part 1 PRELIMINARY
 Chapter 1 Section
1. Short title
2. Interpretation
3. Trial of offences under Penal Code and other laws
4. Saving of powers of High Court
5. Laws of England, when applicable Part II PROVISIONS AS TO CRIMINAL COURTS Chapter II Criminal Courts In General
6. Courts
7. Courts to be open
8. (Deleted)
9. Criminal jurisdiction of Magistrates
10. (Deleted) 4 Laws of Malaysia Act 593 Part III GENERAL PROVISIONS Chapter III Aid And Information to Magistrates and Police And Persons Making Arrests Section
11. Public, when to assist Magistrates, Justices of the Peace and police 12. Aid to persons other than police officer executing warrant
13. Public to give information of certain matters
14. Police officer bound to report certain matters Chapter IV Arrest, Escape and Re-Taking
15. Arrest, how made
16. Search of place entered by person sought to be arrested
17. Search of persons in place searched under warrant
18. Power to break open any place for purposes of liberation
19. No unnecessary restraint and mode of searching women
20. Search of persons arrested
20a. Procedure on search of a person
21. Power to seize offensive weapons
22. Search of person for name and address
23. When police or penghulu may arrest without warrant
24. Refusal to give name and residence
25. How person arrested by penghulu is to be dealt with
26. Pursuit of offenders
27. Arrest by private persons and procedure in such cases
28. How person arrested is to be dealt with and detention for more than twenty-four hours
28a. Rights of person arrested
29. Release of person arrested
30. Offence committed in Magistrate’s presence
31. Arrest by or in presence of Magistrate
32. Power on escape to pursue and re-take
33. Sections 16 and 18 to apply to arrests under section 32

Criminal Procedure Code 5 Chapter V PROCESSES TO COMPEL APPEARANCE Summons Section
34. Form of summons and service
35. Summons how served
36. Procedure when personal service cannot be effected
37. Proof of service
37a. (Deleted) Warrant of Arrest
38. Form of warrant of arrest
39. Court may direct by indorsement on warrant security to be taken
40. Warrants, to whom directed
41. Notification of substance of warrant
42. Person arrested to be brought before Court without delay
43. Procedure on arrest of person against whom warrant is issued Proclamation and Attachment
44. Proclamation for person absconding
45. Attachment of property of person proclaimed
46. Restoration of attached property Other Rules Regarding Summonses to Appear and Warrants of Arrest
47. Issue of warrant in lieu of or in addition to summons
48. Summonses to appear and warrants of arrest may be executed in any part of Malaysia
49. Power to take bond for appearance
50. Arrest on breach of bond for appearance 6 Laws of Malaysia Act 593

Chapter VI
Processes to Compel the Production of Documents and Other Movable Property and for the Discovery of Persons Wrongfully Confined Section
51. Summons to produce document or other things
51a. Delivery of certain documents
52. Procedure as to postal article, etc.
53. Sections 34 to 37 to apply Search Warrants
54. When search warrant may be issued
55. Power to restrict search warrant
56. Magistrate may issue warrant authorizing search for evidence of offence
57. Form of search warrant
58. Search for persons wrongfully confined
59. Persons in charge of closed places to allow search
60. Magistrate issuing search warrant may attend at its execution
61. Magistrate may direct search in his presence
62. Search without warrant
62a. Forfeiture of counterfeit coin
62b. Forfeiture of counterfeit currency
63. Summary search
64. List of all things seized to be made and signed
65. Occupant to be present at search

First Schedule
TABULAR STATEMENT OF OFFENCES UNDER THE PENAL CODE Second Schedule FORMS Form 1. Summons to an Accused Person
2. Warrant of Arrest
3. Bond and Bail Bond after Arrest under a Warrant Criminal Procedure Code 23
4. Proclamation Requiring the Appearance of a Person Accused
5. Proclamation Requiring the Attendance of a Witness
6. Order of Attachment to Compel the Attendance of a Witness
7. Warrant in the First Instance to Bring up a Witness
8. Warrant to Search after Information of a Particular Offence
9. Warrant to Search Suspected Place of Deposit
10. Bond to Keep the Peace 11. Bond for Good Behaviour
12. Order to Show Cause
13. Summons on Information of a Probable Breach of the Peace
14. Warrant of Commitment on Failure to Find Security to Keep the Peace 15. Warrant of Commitment on Failure to Find Security for Good Behaviour 16. Warrant to Discharge a Person Imprisoned on Failure to Give Security 17. Order for the Removal of Nuisances
18. Notice and Peremptory Order by Magistrate after Order Absolute
19. Injunction to Provide Against Imminent Danger Pending Decision
20. Order of Magistrate Prohibiting the Repetition, etc., of a Nuisance 21. Order of Magistrate to Prevent Obstruction, Riot, etc.
22. Order of Magistrate Declaring Party Entitled to Retain Possession of Land, etc., in Dispute
23. Warrant of Attachment in the Case of a Dispute as to the Possession of Land, etc.
24. Order of Magistrate Prohibiting the Doing of Anything on Land or Water 25. Bond to Prosecute or Give Evidence
26. Report of Police Investigation
27. Charges (I) Charges With One Head (II) Charges With Two or More Heads (III) Charge for Theft After a Previous Conviction
28. Formal Part of Charges Tried Before the High Court
28a. Application for Plea Bargaining
29. Warrant of Commitment on a Sentence of Imprisonment or Fine Form 24 Laws of Malaysia Act 593
30. Warrant of Imprisonment on Failure to Recover Amends by Distress
31. Summons to a Witness
32. (Deleted)
33. Warrant of Commitment under Sentence of Death
34. Warrant of Execution on a Sentence of Death
35. Warrant to Levy a Fine by Distress and Sale
36. Bond to Appear and Receive Judgment
37. Warrant of Commitment in Certain Cases of Contempt when a Fine is Imposed
38. Warrant of Commitment of Witness Refusing to Answer
39. (Deleted)
40. Warrant to Discharge a Person Imprisoned on Failure to Give Security 41. Warrant of Attachment to Enforce a Bond
42. Notice to Surety on Breach of a Bond
43. Notice to Surety of Forfeiture of Bond for Good Behaviour
44. Warrant of Attachment against a Surety
45. Warrant of Commitment of the Surety of an Accused Person Admitted to Bail
46. Notice to the Principal of Forfeiture of a Bond to Keep the Peace
47. Warrant to Attach the Property of the Principal on Breach of a Bond to Keep the Peace
48. Warrant of Imprisonment on Breach of a Bond to Keep the Peace
49. Warrant of Attachment and Sale on Forfeiture of Bond for Good Behaviour 50. Warrant of Imprisonment on Forfeiture of Bond for Good Behaviour
51. Form of Petition of Appeal
52. Form of Warrant
53. Form of Warrant
54. Warrant to Bring up Prisoner to Give Evidence


(Obstructing public servant in discharge of his public functions
186. Whoever voluntarily obstructs any public servant in the discharge of his public functions, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to *two years or with fine which may extend to *ten thousand ringgit or with both.
Omission to assist public servant when bound by law to give assistance
187. Whoever, being bound by law to render or furnish assistance to any public servant in the execution of his public duty, intentionally omits to give such assistance, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to four hundred ringgit or with both; and if such assistance is demanded of him by a public servant legally competent to make such demand for the purposes of executing any process lawfully issued by a Court, or of preventing the commission of an offence, or of suppressing a riot or affray, or of apprehending a person charged with or guilty of an offence, or of having escaped from lawful custody, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand ringgit or with both.

CRIMINAL INTIMIDATION, INSULT AND ANNOYANCE
Criminal intimidation
503. Whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property, or to the person or reputation of any one in whom that person is interested, with intent to cause alarm to that person, or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, or to omit to do any act which that person is legally entitled to do, as the means of avoiding the execution of such threat, commits criminal intimidation.
Explanation—A threat to injure the reputation of any deceased person in whom the person threatened is interested, is with in this section.
ILLUSTRATION
A, for the purpose of inducing B to desist from prosecuting a civil suit, threatens to burn B’s house. A is guilty of criminal intimidation.

Intentional insult with intent to provoke a breach of the peace
504. Whoever intentionally insults, and thereby gives provocation to any person, intending or knowing it to be likely that such provocation will cause him to break the public peace, or to commit any other offence, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both.
Statements conducing to public mischief
505. Whoever makes, publishes or circulates any statement, rumour or report—
(a) with intent to cause, or which is likely to cause, any officer, soldier, sailor or airman in the Malaysian Armed Forces or any person to whom section 140B refers, to mutiny or otherwise disregard or fail in his duty as such;

(b) with intent to cause, or which his likely to cause, fear or alarm to the public, or to any section of the public where by any person may be induced to commit an offence against the State or against the public tranquillity; or

(c) with intent to incite or which is likely to incite any class or community of persons to commit any offence against any other class or community of persons,

shall be punished with imprisonment which may extend to two years or with fine or with both.
Exception—It does not amount to an offence within the meaning of this section, when the person making, publishing or circulating any such statement, rumour or report has reasonable grounds for believing that such statement, rumour or report is true and makes, publishes or circulates it without any such intent as aforesaid.
Punishment for criminal intimidation
506. Whoever commits the offence of criminal intimidation shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both; if the threat is to cause death or grievous hurt, or to cause the destruction of any property by fire, or to cause an offence punishable with death or imprisonment, or with imprisonment for a term which may extend to seven years, or to impute unchastity to a woman, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to seven years or with fine or with both.
Criminal intimidation by an anonymous communication
507. Whoever commits the offence of criminal intimidation by an anonymous communication, or by having taken precautions to conceal the name or abode of the person from whom the threat comes, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, in addition to the punishment provided for the offence by section 506.
Act caused by inducing a person to believe that he will be rendered an object of Divine displeasure
508. Whoever voluntarily causes or attempts to cause any person to do anything which that person is not legally bound to do, or to omit to do anything which he is legally entitled to do, by inducing or attempting to induce that person to believe that he, or any person in whom he is interested, will become or will be rendered by some act of the offender an object of Divine displeasure if he does not do the thing which it is the object of the offender to cause him to do, or if he does the thing which it is the object of the offender to cause him to omit, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.
ILLUSTRATIONS
(a) A performs a ceremony at Z’s door with the intention of causing it to be believed that by so doing he renders Z an object of Divine displeasure. A has committed the offence defined in this section.
(b) A threatens Z that unless Z performs a certain act, A will kill one of A’s own children, under such circumstances that the killing would be believed to render Z an object of Divine displeasure. A has committed the offence defined in this section. 

BAHAGIAN D PERLEMBAGAAN

FUNDAMENTAL LIBERTIES

5. Liberty of the person
6. Slavery and forced labour prohibited
7. Protection against retrospective criminal laws and repeated trials
8. Equality
9. Prohibition of banishment and freedom of movement
10. Freedom of speech, assembly and association
11. Freedom of religion
12. Rights in respect of education
13. Rights to property
BAHAGIAN D AKTA KETERANGAN


CHAPTER II RELEVANCY OF FACTS
General
5. Evidence may be given of facts in issue and relevant facts
6. Relevancy of facts forming part of same transaction
7. Facts which are the occasion, cause or effect of facts in issue
8. Motive, preparation and previous or subsequent conduct
9. Facts necessary to explain or introduce relevant facts
10. Things said or done by conspirator in reference to common design
11. When facts not otherwise relevant become relevant
12. In suits for damages, facts tending to enable court to determine amount are relevant
13. Facts relevant when right or custom is in question
14. Facts showing existence of state of mind or of body or bodily feeling 15. Facts bearing on question whether act was accidental or intentional 16. Existence of course of business when relevant Admissions and Confessions
17. Admission and confession defined
18. Admission by party to proceeding, his agent or person interested
19. Admissions by persons whose position must be proved as against party to suit
20. Admissions by persons expressly referred to by party to suit
21. Proof of admissions against persons making them and by or on their behalf
22. When oral admissions as to contents of documents are relevant
23. Admissions in civil cases when relevant
24. Confession caused by inducement, threat or promise when irrelevant in criminal proceeding
25. Confession to police officer below the rank of Inspector not to be proved
26. Confession by accused while in custody of police not to be proved against him
27. How much of information received from accused may be proved
28. Confession made after removal of impression caused by inducement, threat or promise relevant
29. Confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy, etc.
30. Consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for same offence
31. Admissions not conclusive proof but may estop
31A. (Deleted)

32.Cases in which statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found, etc., is relevant
33. Relevancy of certain evidence for proving in subsequent proceeding the truth of facts therein stated Statements made under Special Circumstances
34. Entries in books of account when relevant
35. Relevancy of entry in public record made in performance of duty
36. Relevancy of statements in maps, charts and plans
37. Relevancy of statement as to fact of public nature contained in certain legislation or notifications
38. Relevancy of statements as to any law contained in law books How Much of a Statement to be Proved
39. What evidence to be given when statement forms part of a conversation, document, book or series of letters or papers Judgments of Courts when Relevant
40. Previous judgments relevant to bar a second suit or trial
41. Relevancy of certain judgments in probate, etc., jurisdiction
42. Relevancy and effect of judgments, orders or decrees other than those mentioned in section 41
43. Judgments, etc., other than those mentioned in sections 40 to 42 when relevant
44. Fraud or collusion in obtaining judgment or incompetency of court may be proved Opinions of Third Persons when Relevant
45. Opinions of experts
46. Facts bearing upon opinions of experts
47. Opinion as to handwriting when relevant
48. Opinion as to existence of right or custom when relevant
49. Opinion as to usages, tenets, etc., when relevant
50. Opinion on relationship when relevant
51. Grounds of opinion when relevant Character when relevant
52. In civil cases character to prove conduct imputed irrelevant
53. In criminal cases previous good character relevant
54. Previous bad character not relevant except in reply
55. Character as affecting damages

PART II
 PROOF CHAPTER
III FACTS WHICH NEED NOT BE PROVED
56. Fact judicially noticeable need not be proved
57. Facts of which court must take judicial notice
58. Facts admitted need not be proved CHAPTER IV ORAL EVIDENCE
59. Proof of facts by oral evidence
60. Oral evidence must be direct CHAPTER V DOCUMENTARY EVIDENCE
61. Proof of contents of documents
62. Primary evidence
63. Secondary evidence
64. Proof of documents by primary evidence
65. Cases in which secondary evidence relating to documents may be given 66. Rules as to notice to produce
67. Proof of signature and handwriting of person alleged to have signed or written document produced
68. Proof of execution of document required by law to be attested
69. Proof where no attesting witness found
70. Admission of execution by party to attested document
71. Proof when attesting witness denies the execution
72. Proof of document not required by law to be attested
73. Comparison of signature, writing or seal with others admitted or proved
73A. Admissibility of documentary evidence in civil cases, etc.
73AA. Admissibility of fact in criminal cases, etc. Public Documents
74. Public documents
75. 75. Private documents
76. 76. Certified copies of public documents
77. Proof of documents by production of certified copies
78. Proof of certain official documents
78A. Proof of public documents produced by computers Presumptions as to Documents
79. Presumption as to genuineness of certified copies
80. Presumption as to documents produced as record of evidence
81. Presumption as to Gazettes, newspapers, etc.
82. Presumption as to document admissible in England without proof of seal or signature
83. Presumption as to maps or plans made by authority of Government
84. Presumption as to collections of laws and reports of decisions
85. Presumption as to powers of attorney
86. 86. Presumption as to certified copies of foreign judicial records 87. Presumption as to books, maps and charts
88. Presumption as to telegraphic messages
89. Presumption as to due execution, etc., of documents not produced
90. Presumption as to documents twenty years old

Documents Produced by a Computer
90A. Admissibility of documents produced by computers, and of statements contained therein
90B. Weight to be attached to document, or statement contained in document, admitted by virtue of section 90A
90C. Sections 90A and 90B to prevail over other provisions of this Act, the Bankers’ Books (Evidence) Act 1949, and any written law

CHAPTER VA ADMISSIBILITY OF EVIDENCE OBTAINED UNDER MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS REQUESTS
90D. Application of Chapter VA
90E. Admissibility in criminal matter of evidence obtained pursuant to requests for mutual assistance in criminal matters
90F. Certificate relating to foreign evidence