Friday, 30 December 2016

TAKLIMAT RINGKAS PROGRAM PEMUTIHAN RESORT-RESOT DI DAERAH LARUT MATANG, TAIPING. 
Perkara-Perkara Yang Perlu Diketahui Oleh Pemilik Tanah / Pengusaha Resort-resort.
 Persoalan yang perlu dirungkai….. Mengapa perlu pemutihan?
Jawapan umum dan masuk akal adalah kerana ia dibina atau dikemersialkan dengan cara tidak menepati atau memenuhi kehendak dan peraturan tanah negeri atau polisi negara.
Jawapan lain yang lebih tepat ialah ialah tidak tercermin dalam syarat-syarat tanah.
Pada sekeping hak milik, perbagai perkara yang dapat kita cerminkan. Contohnya:-

MAKLUMAT PADA HAK MILIK
MAKLUMAT DI ATAS TANAH
1
NO LOT
SAMA SPT DI ATAS TANAH
2
CUKAI
SAMA SEPERTI DIBAYAR
3
NEGERI/DAERAH/BANDAR
SAMA SEMUANYA SPT DI LOKASI
4
LUAS
SAMA DI ATAS TANAH
5
JARAK DAN BEARING
SAMA SELEPAS UKUR HALUS
6
KATEGERI(PERTANIAN/INDUSTRI/BANGUNAN)
KADANG-KADANG TAK SAMA SEPERTI DALAM DOKUMEN HAK MILIK
7
SYARAT NYATA TANAH
KADANG-KADANG TAK SAMA SEPERTI DALAM DOKUMEN HAK MILIK
8
SEKATAN ATAS TANAH
KADANG-KADANG TAK SAMA SEPERTI DALAM DOKUMEN HAK MILIK
9
ATAU TAK ADA HAK MILIK
TEROKA HARAM/RESORT HARAMResort-resort yang tidak ikut syarat tanah atau sekatan tanah atau syarat nyata tanah atau resort-resort haram boleh didefinisikan seperti berikut:-
 1. Resort-resort yang dibina di atas tanah kerajaan tanpa izin (setinggan);
2. Resort-resort yang dibina di atas tanah milik yang kategori pertanian (syarat tanah belum diubah);
3. Resort-resort yang beroperasi di premis bangunan kediaman dan syarat nyata belum diubah.
4.  Resort-resort yang beroperasi tiada lessen perdagangan/perniagaan PBT.
Peraturan Semasa Pemulihan/Pemutihan Resort-resort
Menurut Kanun Tanah Negara 1965, apabila berlaku perlanggaran syarat kegunaan tanah, pemilik tanah akan diminta memulihkan pelanggaran tersebut. Lazimnya, pemilik tanah memilih untuk menukar syarat kegunaan tanah samada di bawah seksyen 124(I)(a) dan (c) atau seksyen 124A atau seksyen 204A Kanun Tanah Negara. Setiap permohonan tukar syarat tanah akan dikenakan bayaran fi seperti yang ditetapkan di bawah kaedah 21, Kaedah-Kaedah Tanah Perak 2010;

Permohonan tukar syarat tanah perlu dibuat melalui Pejabat Tanah Daerah yang berkenaan;(Larut Matang, Taiping)

Selepas permohonan tukar syarat di luluskan, Pejabat Tanah Daerah akan mengeluarkan Notis 5A atau 7G bagi bayaran premium dan premium tambahan dan mengenakan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN). Jumlah premium yang dikenakan adalah berdasarkan jenis resort seperti berikut

BIL
DARI
KEPADA
KADAR
1
PERTANIAN
BANGUNAN KOMERCIAL
25% NILAI PASARAN
2
BANGUNAN KEDIAMAN
KOMERSIAL
10% NILAI PASARAN

mengikut kaedah 11, Kaedah-Kaedah Tanah Perak 1966 Pindaan 2010.

Tempoh yang diambil bagi memproses permohonan tukar syarat mengambil masa lebih kurang dua puluh satu (21- 30 minggu (hari bekerja).
Bagi tujuan pemutihan, PBN boleh membuat kaedah-kaedah tanah dan menjadikan sebagai polisi negeri Seperti berikut:- 
(i)       Pengurangan Premium Tambahan
(ii)        Bayaran premium secara ansuran
(iii)       Pengecualian premium khas (denda)
(iv)      Pelanjutan tempoh pajakan tanah bagi yang akan tamat tempoh pajakan.
(v) Insentif Dari PBT
Resolusi berkenaan insentif untuk resort-resort tanpa kebenaran bagi memastikan resort-resot ini dapat beroperasi secara sah hendaklah digunapakai.
 (vi) Penurunan Kuasa
Bagi mempercepatkan dan memudahkan proses permohonan tukar syarat, kuasa melulus permohonan tukar syarat di bawah seksyen 124(1)(a) dan (c), 124A dan 204A, Kanun Tanah  Negara bagi resort-resort tanpa kebenaran diturunkan kepada Pentadbir Tanah Daerah  tertakluk  kepada resort-resort yang berada di dalam zon yang ditetapkan.
 (vii) Pengenaan Syarat Teknikal Minima
Garis panduan Syarat Teknikal Minima digunapakai oleh semua PBT di Perak sebagai rujukan bagi meluluskan permohonan tukar syarat tanah untuk resort-resort tanpa kebenaran. Syarat Teknikal Minima ini akan digunapakai sebagai rujukan sepanjang program pemutihan ini dijalankan.
 (viii) Program ‘Outreach’
Program ini dijalankan bagi memberi penerangan tentang program pemutihan serta mendekatkan pihak berkuasa berkaitan dengan pemilik-pemilik tanah dan pengusaha-pengusaha kilang tanpa kebenaran. Di antara program ‘outreach’ ialah pengedaran brosur-brosur kepada  pemilik-pemilik tanah dan pengusaha-pengusaha resort tanpa kebenaran atau yang melanggar syarat. Program turun padang oleh pegawai-pegawai dan kakitangan yang terlibat secara langsung di dalam program pemutihan dan memberi khidmat nasihat dan bantuan di dalam melengkapkan borang-borang permohonan tukar syarat. 

(ix)      Pengeluaran Permit Khas Sementara
Kerajaan Negeri telah membuat keputusan untuk mengeluarkan suatu permit khas bagi penggunaan sementara tanah-tanah pertanian yang didirikan resort-resort tanpa kebenaran. Kuasa bagi meluluskan permit ini telah diturunkan kepada PTD dan permit-permit akan dikeluarkan oleh Pejabat Tanah untuk tempoh tidak melebihi satu (1) tahun. Permit tersebut juga hanya boleh diperbaharui sebanyak tiga (3) kali sahaja. Dalam masa tersebut tuan tanah hendaklah membuat permohonan secara teratur di bawah seksyen 124 KTN atau 124A KTN atau tindakan perampasan tanah boleh dibuat.
 (xii) Pelarasan Cukai Tanah
Kerajaan Negeri juga bersetuju meluluskan pelarasan cukai tanah bagi memberikan kesahan undang-undang atau pemutihan kepada aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada pelanggaran syarat tanah di atas tanah hakmilik yang kategori bangunan kediaman tetapi telah dibenarkan beroperasi melalui lesen perniagaan yang dikeluarkan oleh PBT. 
(xiii)  Pelanjutan Tempoh Pemutihan
Pelaksanaan program pemutihan ini dijangka berakhir pada akhir tahun 2017-2019. 
 Selepas tamat tempoh 1 jan 2020, penguatkuasaan akan dijalankan.

SEKSYEN RUJUKAN KTN 1965
PENGUBAHAN SYARAT-SYARAT, SEKATAN-SEKATAN DAN KATEGORI-KATEGORI
124                   Kuasa Pihak Berkuasa Negeri untuk mengubah syarat­-syarat, dll., atas permohonan tuanpunya.
(1)                                                                               Tuanpunya mana-mana tanah berimilik bolehlah memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri di bawah seksyen ini untuk --
(a)                pengubahan mana-mana kategori penggunaan tanah yang tanah itu buat masa itu tertakluk atau, jika ia tidak ter­takluk sedemikian, untuk pengenaan mana-mana kategori ke atasnya;
(b)               pembatalan apa-apa syarat nyata atau sekatan kepentingan yang diendorskan di atas, atau disebut di dalam, dokumen hakmilik tanah itu, atau penghapusan ungkapan "padi" dari dokumen itu, atau apa-apa ungkapan lain yang menurut kuasanya tanah itu tertakluk buat masa itu kepada syarat­syarat tersirat yang dinyatakan dalam seksyen 119; atau
(ba)       memotong daripada dokumen hakmilik ungkapan "getah", "kampung" atau mana-mana ungkapan lain mengenai kegunaan tanah, dan untuk mengenakan syarat-syarat nyata yang lain mengenai kegunaan tanah;
(c)                pemindaan apa-apa syarat nyata atau sekatan kepentingan yang diendorskan di atas, atau disebut di dalam, dokumen hakmilik tanah itu, atau pengenaan apa-apa syarat nyata atau sekatan kepentingan yang baru:
Dengan syarat bahawa Pihak Berkuasa Negeri tidaklah melayan apa-apa permohonan sedemikian melainkan ia berpuas hati mengenai setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan berdaftar dalam tanah itu, atau menduduki mana-mana bahagian darinya di bawah mana-mana tenansi yang bebas daripada pendaftaran, sama ada ia telah mengizinkannya atau keizinannya dalam keadaan-keadaan itu tidak payah diminta:
Dengan syarat selanjutnya bahawa Pihak Berkuasa Negeri tidak akan melayan apa-apa permohonan tersebut melainkan apa-apa sewa yang kena dibayar telah pun dibayar.
(1A)       Jika sekiranya permohonan berkait dengan tanah estet­
(a)                Pentadbir Tanah hendaklah merujuk permohonan itu kepada Lembaga Tanah Estet yang ditubuhkan di bawah seksyen 214a bagi tujuan sokongan; dan
(b)               Setiausaha Lembaga Tanah Estet hendaklah menyampai­kan sokongan-sokongan lembaga secepat mungkin yang boleh kepada Pentadbir Tanah.
(2)                                                                               Jika sekiranya Pihak Berkuasa Negeri meluluskan apa-apa permohonan di bawah perenggan (a) subseksyen (1)-
(a)    ia hendaklah mengarahkan supaya kategori penggunaan tanah yang dinyatakan dalam permohonan itu diendorskan ke atas dokumen hakmilik tanah itu, dan kategori yang sedia ada (jika ada) hendaklah digugurkan, dan
(b)   ia bolehlah jika difikirkannya sesuai dipotong, mengarahkan supaya diendorskan juga di atas dokumen hakmilik itu syarat-syarat nyata yang baru seperti yang dinyatakan dalam arahan itu, iaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan mana-mana dari perkara yang disebutkan dalam seksyen 121 atau 122, mengikut mana-mana yang berkenaan;
dan, sejak tarikh bilamana arahan itu mula dijalankan­
(i)                  tanah itu hendaklah menjadi tertakluk kepada apa-apa syarat yang diendorskan menurutnya dan (mengikut kategori penggunaan tanah yang diendorskan sede­mikian) kepada syarat-syarat yang disirat oleh seksyen 115, 116 atau 117;
(ii)                maka hendaklah terhenti dari terpakai kepada tanah itu semua syarat-syarat yang ia tertakluk terdahulu kecuali syarat-syarat yang disirat di bawah seksyen 114 dan, di mana boleh dipakai, 118.
(3)                                                                               Jika sekiranya Pihak Berkuasa Negeri meluluskan apa-apa permohonan di bawah perenggan (b) subseksyen (1), ia hendaklah mengarahkan supaya syarat, sekatan kepentingan atau ungkapan yang dipersoalkan dipotong dari dokumen hakmilik kepada tanah itu atau, dalam kes mana-mana syarat atau sekatan yang hanya di­sebutkan dalam dokumen hakmilik itu, supaya suatu nota mengenai pembatalannya diendorskan.
(3A) Jika sekiranya Pihak Berkuasa Negeri meluluskan apa-apa permohonan di bawah perenggan (ba) subseksyen (1), ia hendaklah mengarahkan supaya ungkapan berkenaan dipotong, dan syarat-syarat nyata baru diendorskan ke atas dokumen hakmilik kepada tanah.
(4)                                                                               Pihak Berkuasa Negeri bolehlah meluluskan apa-apa per­mohonan di bawah perenggan (c) subseksyen (1) sama ada mengikut terma-terma dalam mana ia dikemukakan atau dengan keizinan pemohon dan mana-mana orang atau badan lain yang keizinannya adalah dikehendaki di bawah proviso kepada subseksyen itu, tertakluk kepada apa-apa ubahsuaian yang difikirkannya sesuai, dan hendaklah, sama ada dalam salah satu kes, mengarahkan sebagai wajar­ --
(a)                pindaan mana-mana syarat atau sekatan kepentingan yang diendorskan di atas dokumen hakmilik kepada tanah itu, atau
(b)               pengendorsan di atas dokumen hakmilik tersebut suatu nota pindaan mengenai apa-apa syarat atau sekatan yang hanya disebutkan di dalamnya, atau
(c)                pengendorsan di atas dokumen hakmilik tersebut mengenai apa-apa syarat baru.
(5)                     Apa-apa arahan yang diberi oleh Pihak Berkuasa Negeri di bawah seksyen ini boleh dijadikan bersyarat bagi semua atau mana-mana dari perkara-perkara berikut­--
(a)                pembayaran satu premium tambahan;
(aa)        pembayaran apa-apa caj baru yang ditetapkan;
(b)               perizapan satu sewa barn;
(c)                pematuhan kepada apa-apa kehendak lain yang Pihak Berkuasa Negeri memikirkan sesuai.
(6)                  Tiada apa jua syarat yang berlawanan dengan mana-mana syarat tersirat yang tanah yang dipersoalkan buat masa itu tertakluk di bawah seksyen 114 atau 119 boleh dikenakan menurut kuasa seksyen ini, dan tiada apa jua syarat boleh dipinda menurut kuasa seksyen ini jadi ia tidak konsisten dengan apa-apa syarat tersirat sedemikian.
(7)                  Setelah diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri di bawah seksyen ini, Pentadbir Tanah hendaklah menandatangani suatu memorandum dalam Borang 7C selaras dengan arahan Pihak Ber­kuasa Negeri dan akan mengemukakan memorandum itu, dan di atas memorialnya yang dibuat, Pendaftar akan membuat suatu pemasukan di atas daftar dan mengeluarkan dokumen-dokumen hakmilik kepada tanah dan akan mencatatkan tarikh dan kuasa untuknya, dan mengesahkan memorandum itu dengan tandatangan dan meterainya.
(8)                  Sewa dan premium dalam mana-mana arahan yang dikeluar­kan oleh Pihak Berkuasa Negeri di bawah seksyen ini hendaklah kena dibayar kepada Pihak Berkuasa Negeri pada masa ia melulus­kan permohonan dan Pentadbir Tanah hendaklah menyebabkan untuk disampaikan kepada tuanpunya suatu notis dalam Borang 7G menghendakinya membayar jumlah tersebut dalam masa yang ditentukan dan jika mana-mana jumlah tersebut tidak dibayar dalam masa tersebut kelulusan Pihak Berkuasa Negeri akan luput selepas itu.
124A.     Permohonan secara serentak untuk pecah-sempadan dan di bawah seksyen 124 (1) berkenaan dengan bahagian-bahagian pecah-sempadan yang dicadangkan.
(1)                                                                                      Tuanpunya bagi mana-mana tanah yang diberi milik boleh memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk meluluskan pecah­sempadan tanah dan pada masa yang sama membuat permohonan di bawah subseksyen (1) seksyen 124 berkenaan dengan petak-petak pecah-sempadan yang dicadangkan itu.
( l.A)      Jika sekiranya permohonan berkait dengan tanah estet-              
(a)                Pentadbir Tanah hendaklah merujuk permohonan itu kepada Lembaga Tanah Estet yang ditubuhkan di bawah seksyen 214a bagi tujuan sokongan; dan
(b)               Setiausaha Lembaga Tanah Estet hendaklah menyampai­kan sokongan-sokongan lembaga secepat mungkin yang boleh kepada Pentadbir Tanah.
(2)                                                                                      Sesuatu permohonan di bawah subseksyen (1) seksyen 124 berkenaan dengan petak-petak pecah-sempadan yang dicadangkan itu hendaklah dalam Borang 7D, dan akan dilayan dan diuruskan di bawah seksyen 124 sebagai suatu permohonan berasingan di bawah subseksyen (1) seksyen 124 berkenaan dengan tiap-tiap petak pecah­sempadan yang dicadangkan itu.
(3)                                                                                      Kelulusan permohonan untuk pecah-sempadan tanah dan kelulusan permohonan di bawah subseksyen (1) seksyen 124 ber­kenaan dengan petak-petak pecah-sempadan yang dicadangkan itu hendaklah kedua-dua bersyarat atas pemohon memenuhi berkenaan dengan semua petak pecah-sempadan, dalam tempoh tertentu seba­gaimana yang dinyatakan oleh Pihak Berkuasa Negeri, semua syarat yang akan dikenakan di bawah subseksyen (5) seksyen 124 berke­naan dengan tiap-tiap petak pecah-sempadan yang dicadangkan itu.
(4)                                                                                      Bagi maksud permohonan untuk pecah-sempadan di bawah subseksyen (1), permohonan akan dianggap seolah-olah ia adalah suatu permohonan di bawah seksyen 135 dan peruntukan-peruntukan seksyen 136, 137, 138 dan 139 hendaklah terpakai setakat mana peruntukan-peruntukan itu tidak berlawanan dengan peruntukan-peruntukan seksyen ini, dan dalam menimbangkan permohonan tersebut Pihak Berkuasa Negeri hendaklah mempunyai dan boleh menjalankan semua kuasa Pengarah Negeri atau Pentadbir Tanah, mengikut mana-mana yang berkenaan, atau boleh mengarahkan Pengarah Negeri atau Pentadbir Tanah, mengikut mana-mana yang berkenaan, untuk menjalankan semua atau sebahagian kuasa-kuasa itu.

 SENARAI SEMAK PERMOHONAN UNTUK PEMBANGUNAN (OSC)
(PENYERAHAN DAN PEMILIKAN SEMULA SEKSYEN 204D KTN)


Dokumen
6 salinan Borang 12D (diambil di Pejabat Tanah)
2 salinan Salinan Kad Pengenalan
2 salinan Surat Persetujuan dari pemilik yang berkepentingan atas tanah
2 salinan Dokumen Daftar Tubuh Syarikat (MAA- jika pemohon dari syarikat)
2 salinan Borang 24 dan Borang 49
2 salinan Borang A dan Borang B (diambil di Pejabat Tanah)
2 salinan Surat kuasa wakil (Power Of Attorney) – S157A(2) dan S157B KTN – yang telah didaftarkan di Mahkamah Tinggi
2 salinan Sijil Carian Rasmi
2 salinan Salinan Hakmilik
Hakmilik Asal Tanah (Geran Tanah Asal)
2 salinan Resit Cukai Tanah Tahun Semasa
1 keping Disket (disket kosong untuk kegunaan Pejabat Tanah)
2 set salinan Gambar – Gambar keadaan semasa Tanah Terlibat
2 set salinan Gambar – Gambar keadaan semasa Tanah Sekitar
2 set salinan surat-surat ulasan daripada Agensi Teknikal
SENARAI SEMAK PERMOHONAN UNTUK PEMBANGUNAN (OSC)
(TUKAR SYARAT DAN PECAH SEMPADAN SEKSYEN 124A KTN)
6 salinan Borang 7D (diambil di Pejabat Tanah)

2 salinan Salinan Kad engenalan


2 salinan Surat Persetujuan dari pemilik yang berkepentingan atas tanah


2 salinan Dokumen Daftar Tubuh Syarikat (MAA- jika pemohon dari syarikat)


2 salinan Borang 24 dan Borang 49


2 salinan Borang A dan Borang B (diambil di Pejabat Tanah)


2 salinan Surat kuasa wakil (Power Of Attorney) – S157A(2) dan S157B KTN – yang telah didaftarkan di Mahkamah Tinggi


2 salinan Sijil Carian Rasmi


2 salinan Salinan Hakmilik


Hakmilik Asal Tanah (Geran Tanah Asal)


2 salinan Resit Cukai Tanah Tahun Semasa


1 keping Disket (disket kosong untuk kegunaan Pejabat Tanah)


2 set salinan Gambar – Gambar keadaan semasa Tanah Terlibat


2 set salinan Gambar – Gambar keadaan semasa Tanah Sekitar


2 set salinan surat-surat ulasan daripada Agensi Teknikal


Pelan

2.1
5 salinan Pelan Pra-Perhitungan (Pre-Computation Plan) – S137(1)(b)KTN (untuk permohonan Pembangunan Tanah yang tidak serentak dengan Permohonan Kebenaran Merancang)

2.2
5 salinan Pelan Susunatur yang telah diperakui oleh Majlis Daerah

Kerian (untuk permohonan Pembangunan Tanah yang tidak serentak dengan
Permohonan Kebenaran Merancang)
3.
Bayaran Proses Permohonan
3.1
Resit bayaran seperti yang ditetapkan dalam Kaedah-Kaedah Tanah Negeri (Seksyen 137(1)(a) – RM50/lot) bayaran di Pejabat Tanah Daerah
No. Resit _________________ Tarikh: _________________


Thursday, 29 December 2016

PANDUAN RINGKAS BERMULA DARI ADUAN DAN TINDAKAN DI BAWAH SEKSYEN 425 DAN 426  KANYN TANAH NEGARA
ADUAN
1.       ADUAN AWAM
2.       ADUAN JABATAN
MEREKOD ADUAN
1.       MEREKOD ADUAN DALAM BORANG ADUAN
2.       MENDAFTAR ADUAN DALAM BUKU DAFTAR ADUAN
3.       MELAPOR ADUAN KEPADA PIHAK ATASAN/KETUA UNIT
SIASATAN ADUAN
1.       DAPATKAN ARAHAN PIHAK ATASAN/KETUA UNIT
2.       ARAH PPT BUAT SIASATAN
3.       TERUS BUAT SIASATAN
LAPORAN SIASATAN
1.       MELAPURKAN HASIL SIASATAN
2.       MENDAPATKAN ARAHAN TINDAKAN
3.       MEREKODKAN ARAHAN TINDAKAN DALAM BUKU DAFTAR
TINDAKAN MENGUKUT ARAHAN KETUA UNIT
1.       RISIKAN
2.       RONDAAN/SERBUAN
3.       TANGKAP DAN SITA
4.       MUSNAH
5.       NOTIS
6.       PAPAN TANDA
7.       TANDA X MERAH
8.       NOTIS PENTADBIRAN LANGGAR SYARAT
9.       NOTIS 7E (PELANGGARAN SYARAT)
10.    BAWA MESYUARAT (TINDAKAN)
11.    KERTAS RINGKASAN MMK BAGI MENDAPAT KEBENARAN TINDAKAN
RISIKAN
1.       PASTIKAN WUJUD KES KESALAHAN DI BAWAH KANUN TANAH
2.       PASTIKAN LOKASI DENGAN TEPAT
3.       CACAT MASA, TARIKH, LOKASI DAN PELAKU SERTA KESALAHAN.
4.       PASTIKAN KELIBAT PELAKU TERLIBAT
5.       BERI TAKLIMAT RINGKAS KEPADA KETUA OPERASI
6.       BUAT LAPURAN AWAL POLIS DAN MOHON BANTUAN KESELAMATAN
RONDAAN/SERBUAN
1.       KUMPULAKAN SEMUA ANGGOTA OPERASI
2.       BERI TAKLIMAT RONDAAN ATAU OPERASI
3.       TAKLIMAT KEPADA PENCATAT SUPAYA MENCATAN TINDAKAN PENTING
4.       TAKLIMAT KEPADA JURUGAMBAR SUPAYA AMBIL GAMBAR RELEVEN
5.       TAKLIMAT KEPADA PEMANDU TENTANG LOKASI KEJADIAN
6.       DAPATKAN BANTUAN KESELAMATAN SECUKUPNYA
7.       BERGERAK KE LOKASI KEJADIAN
8.       AMBIL GAMBAR DARI JARAK 100 METER DAN MENDEKAT
9.       PENCATAT MENCATAT APA YANG KESALAHAN YANG NAMPAK
10.    MEMPERKENALKAN DIRI (KAD KUASA) DAN ANGGOTA KESELAMATAN
11.    BERTANYAKAN APA YANG SEDARANG DILAKUKAN
12.    BERTANYAKAN TENTANG ARAHAN SIAPA UNTUK MELAKUKAN
13.    BERTANYAKAN KEBENARAN DARI PIHAK BERKUASA NEGERI
14.    JIKA WUJUD KESALAHN SILA MAKLUMKAN KESALAHAN
15.    SILA BUAT TANGKAPN JIKA JELAS WUJUD KESALAHAN
16.    SILA NYATAKAN SEBAB-SEBAB DITANGKAP
17.    SILA  BUAT PEMERIKSAAN DI PERSEKITARAN LOKASI
18.    RAMPAS BAHAN BUKTI DI HADAPAN SUSPEK
19.    SILA BUAT RAMPASAN PERALATAN YANG RELEVEN SAHAJA
20.    SILA BUAT RAJAH KASAR
21.    SILA AMBIL GAMBAR YANG BERKAITAN SAHAJA
22.    SENARAIKAN BAHAN BUKTI DALAM 2 SALINAN
23.    SERAH SATU SALINAN KEPADA SUSPEK
24.    JIKA SUSPEK TIADA ATAU LARI, TAMPALLAN NOTIS RAMPAS


CONTOH BORANG ADUAN
ORANG ADUAN PELANGGAN    
                                                     (BERTULIS/LISAN)       ( N. Rujukan : .............)

1.    Nama Pengadu:............................................................................................................
2.    Alamat Pengadu:...........................................................................................................
3.    No Telefon:...............................................................................................................
 4.    Tandatangan (Jika Aduan Bertulis)  ...................................Tarikh:..........................
5.    Nama Penerima Aduan:...............................................................................................
6.    Tandatangan........................................................         Tarikh:.........................................
7.   Perihal Aduan:....................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(Maklumkan kepada pengadu tentang Akta Perlindungan Saksi 2009 dan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010)(TELAH DIMAKLUMKAN/BELUM)
URUSAN KETUA BAHAGIAN/KETUA UNIT
7.    Tarikh Terima Aduan : ...................................
8.    Kategori Aduan  :..................................................................................(LENGKAP /TIDAK LENGKAP*)
9.    Pegawai Bertanggungjawab Yang Diarahkan...............................................................
10.  Jenis Arahan .....................................................................(S. 127, S 425, S. 426 KTN)
11.  Jangka masa tindakan........................................................................../SERTAMERTA
12.  Tandatangan......................................Tarikh:..........................................
13.  Lain-lain ..........................................................................................................................................................................
(LAPORAN PERLU DISIAPKAN DALAM MASA ...............................................HARI)
14. Maklumat balas aduan adalah seperti …………………………..No. Fail……………………………
15. Tanda Tangan……………………………………………..Tarikh……………………………………..
(SALINAN SURAT ADUAN DISERTAKAN /JIKA ADA)                      
LAPORAN/MAKLUMAN BALAN TERHADAP ADUAN                                                            MAKLUMBALAS ADUAN

TAJUK (PERKARA):
            Tajuk aduan yang dikemukakan oleh pengadu : PENCEROBOHAN TANAH
            ____________________________________________________________

1.         Tujuan :-

                        Tujuan laporan ini disediakan adalah untuk memaklumkan / memberitahu lokasi kejadian kepada PTD / mengenai pencerobohan tanah kerajaan di Wilayah____________________Mukim ____________ Daerah ________________


            2.1       Aduan ini dibuat berdasarkan lapuran/surat aduan/ berita TV3/media cetak dan lain-lain yang bertarikh ______________3.         Siasatan di Pejabat Tanah  

             3.1       - mengenai status lokasi_______________
                        - pelan lokasi
                        - dokumen yang berkaitan dan sejarah kawasan yang terlibat, jika ada
   - maklumat terkini


4.         Siasatan di atas tanah

            4.1       - Lokasi,, terikah masa kejadian, kesalahan
                        - gambar
                        - Lasporan awal polis FIR

5.         Cadangan :-

                                    - Syor tindakan mengikut KTN

6.         Kesimpulan :-

-       Kesimpulan jika tiada tindakan, akan berleluasa pencerobohan.

7.         Penutup :-

                                    Laporan ini dipanjang untuk perhatian  dan araha Y. Bhg. Dato’__________/ Tuan Pentadbir Tanah
SETUP BAHAGIAN PENGUATKUASA
PEJABAT TANAHKETUA BAHAGIAN

KETUA UNIT

PEGAWAI MAKLUMAT

PEGAWAI SERBUAN

PEGAWAI PENYIASAT

JURU GAMBAR

JURU CATAT

PEMBANTU-PEMBANTU

DAN

PEMANDU

PEGAWAI PENDAKWA
                TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN

A.            SEDIAKAN BORANG-BORANG  BERIKUT

1. BORANG ADUAN
2. BORANG MAKLUM BALAS
3. BORANG OPERASI
4. BORANG BANTUAN POLIS
5. SEDIAKAN BORANG BONGKAR A0
6. SEDIAKAN BORANG BONGKAR IO
7. BORANG RAKAMAN PERCAKAPAN
8. BORANG DIARI AO
9. BORANG DIARI IO
10. BORANG 90A(2)
11. BORANG PENGADUAN KE MAHKAMAH - Mah. 143
12. BORANG PERTUDUHAN PERSAORANGAN  - Mah. 113
13. BORANG PERTUDUHAN BERSAMA-SAMA – Mah 114
14. BORANG PANGGIL SAKSI
15. BORANG MOHON REMAN
16. BORANG MOHON SAPINA  - mah 111
17. BORANG MOHON WAREN TANGKAP
18. BORANG MELOCK-UP OKT
19. BORANG MENGELUARKAN OKT DARI LOCK-UP
20. BORANG MELAWAT  OKT DI LOCK-UP
21. BORANG SENARAI BARANGAN MILIK OKT DI LOCK-UP
22. BORANG MEMBENARKAN OKT MENGHUBUNGI PEGUAM/KELUARGA
23. BORANG TIDAK MEMBENARKAN OKT MENGHUBUNGI PEGUAM ATAU KELUARGA/YBK
24. BORANG OKT KE HOSPITAL
25. BORANG MENGHANTAR BARANG KES KE JABATAN GEOSAINS
26. BORANG MEMOHON NIKAIAN JENTERA YANG DISITA  KEPADA JKR
27. BORANG MEMOHON PEMERIKSAAN NO ENGIN DAN CASIS KE JABATAN KIMIA
28. BORANG MEMOHON PENGESAHAN STATUS PEMILIK JENTERA YANG DISITA
29. BORANG MEMOHON STATUS LOKASI KEJADIAN KEPADA JABATAN UKUR.
30. BORANG MENYERAHKAN DOKUMEN TERTENTU KEPADA PENGUAM OKT

B.            SEDIAKAN NOTIS-NOTIS BERIKUT

1. NOTIS KOSONGKAN TANAH KERAJAAN
2. NOTIS GANTIAN KOSONGKAN TANAH KERAJAAN
3. NOTIS PAPAN
4. NOTIS AKHIR KOSONGKAN TANAH KERAJAAN
5. NOTIS PEMOTONGAN BEKALAN ELEKTRIK DAN AIR
6. NOTIS SITAAN BARANG RAMPASAN


C.            MEMBUAT LANTIKAN SEDARA RASMI

1. LANTIK PEGAWAI SEBUAN
2. LANTIK JURU GAMBAR
3. LANTIK PEGAWAI PRA FORENSIK
4. LANTIK PEGAWAI PENYIASAT
5. LANTIK PEGAWAI PENDAKWA
6. LANTIK PENJAGA STOR BARANGAN SITAAN

D.            WARTAKAN PEGAWAI PENTING YANG DIBERI KUASA

1. LANTIK PEGAWAI SEBUAN
2. LANTIK PEGAWAI PENYIASAT
3. PENGHANTAR NOTIS

E.            SEDIAKANPERALATAN BERIKUT

FAIL ADUAN MENGIKUT MUKIM
1. KULIT KERTAS SIASATAN
2. KAMERA
3. SD KAD
4. KOTAK/SAMPUL BARANG KES
5. LILIN MERAH
6. COP
7. SARONG TANGAN
PAPAN PING PONG BERTULIS BERHENTI UNTUK PEMERIKSAAN PEJABAT TANAH
LAMPU PICIT DAN REFLECTER
BAJU PENGUATKUASAVISE BERPENTULAN CAHAYA
8. BAJU HUJAN
9. KENDERAAN
PAKAIAN KEMAHKAMAH
BAG KE MAHKAMAH

F.            BUKU-BUKU

BUKU DAFTAR ADUAN
BUKU RONDAAN
BUKU DAFTAR BARANG KES
KAD DAFTAR BARANG KES
KANUN TANAH NEGARA
KANUN ACARA JENAYAH
AKTA KETERANGAN
KANUN KESIKSAAN
AKTA MAHKAMAH RENDAH
AKTA TAKSIRAN
PERLEMBAGAAN
PEKELILING-PEKELILING PENGUATKUASAAN
ARAHAN-ARAHAN PTG.


G.           KURSUS DAN LATIHAN

KURSUS BERKAITAN PENGUATKUASAAN
                -SERBUAN
                -SIASATAN
                -PENDAKWAAN
                -AKTA-AKTA
                - PENDEDAHAN KEPADA KEJADIAN SEBENAR

                - PENDEDAHAN DI MAHKAMAH SEBENAR


TANGGUNGJAWAB PENERIMA MAKLUMAT

 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA MAKLUMAT

A.            MEREKOD ADUAN DAN TINDAKAN SERTA LAPORAN

1. BORANG ADUAN – ISIKAN BORANG ADUAN/LAPORKAN ADUAN  DAN DAPATKAN ARAHAN TINDAKAN
2. BUKU DAFTAR ADUAN – ISIKAN BUKU DAFTAR ADUAN
2. BORANG MAKLUM BALAS – SERAHKAN KEPADA PEGAWAI SERBUAN/PENGHANTAR NOTIS
3. BORANG OPERASI- ISI DAN SERAHKAN KEPADA PEGAWAI OPERASI
4. BORANG BANTUAN POLIS – ISI DAN SERAHKAN KEPADA PEGAWAI SERBUAN
5. SEDIAKAN BORANG BONGKAR A0 - SERAHKAN KEPADA PEGAWAI SERBUAN
6. SEDIAKAN BORANG BONGKAR IO – SIMPAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA PEGAWAI PENYIASAT
7. BORANG RAKAMAN PERCAKAPAN – SIMPAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA PEGAWAI PENYIASAT
8. BORANG DIARI AO –SERAH KEPADA PEGAWAI SEBUAN
9. BORANG DIARI IO – SIMPAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA PEGAWAI PENYIASAT
10. BORANG 90A(2) – SIMPAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA JURUGAMBAR
11. BORANG PENGADUAN KE MAHKAMAH - Mah. 143- UNTUK DISERAH KEPADA IO
12. BORANG PERTUDUHAN PERSAORANGAN  - Mah. 113 – UNTUK DISERAH KEPADA IO
13. BORANG PERTUDUHAN BERSAMA-SAMA – Mah 114 – UNTUK DISERAH KEPADA IO
14. BORANG PANGGIL SAKSI - UNTUK DISERAH KEPADA IO
15. BORANG MOHON REMAN - UNTUK DISERAH KEPADA IO
16. BORANG MOHON SAPINA  - mah 111 - UNTUK DISERAH KEPADA IO
17. BORANG MOHON WAREN TANGKAP - UNTUK DISERAH KEPADA IO
18. BORANG MELOCK-UP OKT - UNTUK DISERAH KEPADA IO
19. BORANG MENGELUARKAN OKT DARI LOCK-UP - UNTUK DISERAH KEPADA IO
20. BORANG MELAWAT  OKT DI LOCK-UP - UNTUK DISERAH KEPADA IO
21. BORANG SENARAI BARANGAN MILIK OKT DI LOCK-UP - UNTUK DISERAH KEPADA IO
22. BORANG MEMBENARKAN OKT MENGHUBUNGI PEGUAM/KELUARGA -DISERAH KEPADA IO
23. BORANG TIDAK MEMBENARKAN OKT MENGHUBUNGI PEGUAM ATAU KELUARGA/YBK – KPD IO
24. BORANG OKT KE HOSPITAL - UNTUK DISERAH KEPADA IO
25. BORANG MENGHANTAR BARANG KES KE JABATAN GEOSAINS - UNTUK DISERAH KEPADA IO
26. BORANG MEMOHON NIKAIAN JENTERA YANG DISITA  KEPADA JKR - UNTUK DISERAH KEPADA IO
27. BORANG MEMOHON PEMERIKSAAN NO ENGIN DAN CASIS KE JABATAN KIMIA – KPD IO
28. BORANG MEMOHON PENGESAHAN STATUS PEMILIK JENTERA YANG DISITA – KPD IO
29. BORANG MEMOHON STATUS LOKASI KEJADIAN KEPADA JABATAN UKUR -  DISERAH KEPADA IO
30. BORANG MENYERAHKAN DOKUMEN TERTENTU KEPADA PENGUAM OKT - DISERAH KEPADA IO

B.            NOTIS-NOTIS

1. NOTIS KOSONGKAN TANAH KERAJAAN – SIMPAN/UTK PP DAN PENGHANTAR NOTIS
2. NOTIS GANTIAN KOSONGKAN TANAH KERAJAAN – UTK PP DAN PENGANTAR NOTIS
3. NOTIS PAPAN – SIMPAN UNTUK PP
4. NOTIS AKHIR KOSONGKAN TANAH KERAJAAN – UTK PP DAN PENGHANTAR NOTIS
5. NOTIS PEMOTONGAN BEKALAN ELEKTRIK DAN AIR – UNTUK PP DAN PENGHANTAR NOTIS
6. NOTIS SITAAN BARANG RAMPASAN – UNTUK AO DAN IA

  
C.            SEDIAKANPERALATAN BERIKUT

1. KULIT KERTAS SIASATAN – BERIKAN NO FAIL SULIT SETIAP KES – KEPADA AO ATAU IO
2. KAMERA – KEPADA JURU KAMERA
3. SD KAD – KEPADA JURU KAMERA
4. KOTAK/SAMPUL BARANG KES – KEPADA JURU SEPARA FORENSIK
5. LILIN MERAH – KEPADA IO
6. COP – KEPADA IO
7. SARONG TANGAN – KEPADA AO DAN IO
8. BAJU HUJAN – ANGGOTA OPERASI
9. KENDERAAN – ANGGOTA OPERASI
PAKAIAN KEMAHKAMAH – KEPADA PO
BAG KE MAHKAMAH – KEPADA PO


D.            BUKU-BUKU

BUKU DAFTAR ADUAN – DIISI SETIAP KALI TERIMA ADUAN
BUKU RONDAAN – DIISI OLEH PETUGAS RONDAAN ATAU PEGAWAI SERBUAN
BUKU DAFTAR BARANG KES – DISIMPAN OLEH PENJAGA STOR
KAD DAFTAR BARANG KES – DIISI DAN DISIMPAN OLEH PENJAGA STOR
KANUN TANAH NEGARA – DISERI KEPADA SETIAP ANGGOTA OPERASI
KANUN ACARA JENAYAH - DISERI KEPADA SETIAP ANGGOTA OPERASI
AKTA KETERANGAN - DISERI KEPADA SETIAP ANGGOTA OPERASI
KANUN KESIKSAAN - DISERI KEPADA SETIAP ANGGOTA OPERASI
AKTA MAHKAMAH RENDAH - DISERI KEPADA SETIAP ANGGOTA OPERASI
AKTA TAKSIRAN - DISERI KEPADA SETIAP ANGGOTA OPERASI
PERLEMBAGAAN - DISERI KEPADA SETIAP ANGGOTA OPERASI
PEKELILING-PEKELILING PENGUATKUASAAN PTG PERAK - DISERI KEPADA SETIAP ANGGOTA OPERASI
PEKELILING-PEKELILING PENGUATKUASAAN PTG PERAK - DISERI KEPADA SETIAP ANGGOTA OPERASI
ARAHAN-ARAHAN PTG. - DISERI KEPADA SETIAP ANGGOTA OPERASI
TANGGUNGJAWAB PEGAWAI SERBUAN


TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI SERBUAN

A.            SEDIAKAN BORANG-BORANG  BERIKUT

1. BORANG ADUAN – TERIMA BORANG ADUAN
2. BORANG MAKLUM BALAS –ISIKAN UTK DILAPOR KEPADA PTD/PTG/SUK/MB
3. BORANG OPERASI – UNTUK OPERASI MEMUSNAH
4. BORANG BANTUAN POLIS – DIISI DAN DISERAHKAN KEPADA POLIS DENGAN KADAR SEGERA
5. MENDAPATKAN ARAHAN PIHAK ATASAN UTK TINDAKAN MENGIKUT SEK. 426/426
6. MENGUMPUL ANGGOTA OPERASI
                - JURU GAMBAR
                - PENCATAT/SEPARA FORENSIK
                - PEMANDU
                - PEMBANTU (JIKA PERLU)
7. MEMBERI TAKLIMAT KEPADA ANGGOTA OPERASI
                - JURU GAMBAR – AMBIL GAMBAR JARAK JAUH- SEDERHANA DAN DEKAT
                                                 - AMBIL GAMBAR KESALAHAN YANG SEDANG DILAKUKAN
                                                - AMBIL GAMBAR SEMUA BARANG KES
                                                - AMBIL GAMBAR SUSPEK SAHAJA TAMPA GAMBAR PIHAK LAIN.
                                                - AMBIL SELEPAS BARANG KES DIBERI NOMBOR DAN DISUSUN
                                                - AMBIL GAMBAR TEMPAT BARANG KES DIJUMPAI
                                                - AMBIL GAMBAR LANDMARK SEPERTI SUNGAI ATAU POKOK TERTENTU
                - PENCATAT/SEPARA FORENSIK
                                                - CATAT – MASA TARIKH DAN TEMPAT/WILAYA               
                                                - CATAT – CUACA DAN JARAK PADA PENGLIHATAN PERTAMA
                                                - CATAT – CATAT KESALAHAN SEDANG DIKUKAN SETIAP SUSPEK( REALTIME)
                                                - LETAKKAN NOMBOR BAGI SETIAP BARANG KES UNTUK DIAMBIL GAMBAR
                                                - CATAT – PERKARA PENTING YANG DILKUKAN PEGAWAI SERBUAN
                ( PERKENAL DIRI/TUNJUK KAD KUASA/ MAKLUMKAN KESLAHAN/AKSI TANGKAP)
                                                -CACAT – MAKLUMAT PRIBADI SUSPEK
                                                - AMBIL SAMPLE BAHAN BATUAN UNTUK BAHAN BUKTI
                                                - SIAPKANKAN RAJAH KASAR TEMPAT KEJADIAN
( YANG MENUNJUKAN LOKASI BARANG KES DITERMUI)
                - PEMANDU – MEMBAWA SEMUA PERALATAN
                - PEMBANTU (JIKA PERLU) – MENGURUSKAN BARANG KES DAN ROADLOADER.
8. MEMBAWA PERALATAN OPERASI ATAU SERBUAN
9. MEMBUAT LAPORAN AWAL (FIR) DI BALAI POLIS/TINGGALKAN DRAF FIR JIKA PERLU KESEGERAAN
9. DAPATKAN BANTUAN ANGGOTA POLIS UNTUK KAWALAN SEMASA SERBUAN

B.            KE TEMPAT ADUAN/TEMPAT KEJADIAN

1. ARAHKAN PEMCATAT MEREKODKAN SEMUA PERKARA PENTING
2. ARAHKAN JURU KAMERA MERAKAMKAN SEMUA KEJADIAN PENTING.
3. DI TEMPAT KEJADIAN – PERKENALKAN DIRI DENGAN MENUNJUKAN KAD KUASA
4. TANYAKAN APA YANG SEDANG MEREKA LAKUKAN/ SIAPA YANG ARAHKAN DAN KEBENARAN
5. JIKA TIADA KEBENARAN – MAKLUMKAN YANG MEREKA TELAH MELAKUKAN KESALAHAN
6. MAKLUMKAN KESALAHAN YANG TELAH DILAKUKAN MENGIKUT KANUN
7. BUAT TANGKAPAN ATAS KESALAHAN YANG DILAKUKAN
8. MOHON POLIS DAPATKAN PENGENALAN OKT
9. ARAHKAN PENCATAT MEREKODKAN MAKLUMAT PENGENALAN OKT.
10. BUAT PEMERIKSAAN DAN KUMPUL BAHAN BUKTI
11. ARAH JURU GAMBAR RAKAM SEMUA PERKARA PENTING SEPERTI TAKLIMAT
12. ARAH PENCATAT MENCATAT SEMUA MAKLUMAT PENTING.
13. KUMPULKAN BARANG KES YANG BOLEH DIKUMPUL
14. LETAKAN NOBER BAGI SETIAP BARANG KES YANG TELAH DIKUMPUL DAN DISITA
15. ARAHKAN JURU GAMBAR AMBAL GAMBAR DARI JARAK DEKAT
16. ARAKAH PENCATAT ISIKAN BORANG SERBUAN DALAM DUA SALINAN.
17. MINTA PEGAWAI SERBUAN DAN OKT  TANDA TANGAN BORANG SERBUAN
18. SERAHKAN SATU SALINAN BORANG SERBUAN KEPADA OKT.
19. ARAHKAN PENCATAT AMBIL SAMBIL BAHAN BATUAN DI HADAPAN OKT.
20. ARAKAN JURU GAMBAR RAKAMKAN KEJADIAN TERSEBUT.
21. BERIKAN NO. SAMPLE BAHAN BATUAN DAN RAKAM GAMBAR.
22. ARAHKAN PENCATAT SEDIAKAN RAJAH KASAR KAWASAN KEJADIAN
23. MINTA ANGGOTA POLIS IRINGI OKT KE BALAI POLIS.
24. JIKA OKT BERPOTENSI UNTUK AGRESIF ATAU LARIKAN DIRI – MINTA POLIS GARI.

C.            KE BALAI POLIS BERHAMPIRAN.

1. BUAT LAPORAN POLIS
2. BERI JAMIN POLIS JIKA OKT BEKERJA SAMA
3. ISI BORANG LOCK-UP UNTUK LOCK-UP OKT JIKA OKT TIDAK BERI KERJASAMA UNTUK SIASATAN
4. MEMBANTU POLIS -  SENARAIKAN BARANG-BARANG OKT UNTUK SIMPANAN POLIS
5. MEMBANTU POLIS – SUPAYA OKT DIKENAKAN PAKAIAN LOCK-UP.
6. ISI BORANG MEMBERI KEBENARAN OKT MENGHUBUNGI KELUARGA
7. ISI BORANG JIKA KEBENARAN DIBERI KEPADA OKT UNTUK BERHUBUNG DENGAN PENGUAM.
8. JIKA TIADA PEGUAM – ISI BORANG OKT DIBERI KEBENARAN MENGHUBUNGI YBK.
9. MAKLUMKAN KEJADIAN KEPADA PENTADBIR TANAH DAN DAPATKAN ARAHAN
                - SIAPA AKAN SIMPAN BARANG KES
                - SIAPA AKAN SIASAT KES INI
10. LAKSANAKAN ARAHAN PENTADBIR TANAH
                - SERAHKAN LAPORAN POLIS KEPADA IO
                - SERAHKAN BARANG KES KEPADA IO
                - ISI BORANG SERAH MENYERAH.
12. KELUARKAN NOTIS SITAAN BARANG KES KEPADA PEMILIK .
11. ISI BORANG DIARI PEGAWAI SERBUAN.
12. SEDIAKAN MAKLUMAT BERIKUT KEPADA  PEGAWAI PENYIASAT
             SALINAN KAD KUASA YANG DISAHKAN
            SALINAN WARTA YANG DISAHKAN
13. TUNGGU TINDAKAN LANJUT DARI PEGAWAI PENYIASAT.TANGGUNGJAWAB PENCATAT


TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENCATAT

A.            TERIMA ARAHAN IKUT SERTA DALAM OPERASI

1. MENDAPATKAN ARAHAN PIHAK ATASAN UTK TINDAKAN MENGIKUT SEK. 426/426
2. MEMBANTU KETUA OPERASI/PEGAWAI SERBUAN
3  MENERIMA TAKLIMAT DARI KETUA
4. SEDIAKAN PEN DAN BUKU NOTA UNTUK MENCATAT SEMASA OPERASI

B.            KE TEMPAT ADUAN/TEMPAT KEJADIAN

1. MEREKODKAN SEMUA PERKARA PENTING
- CATAT – MASA TARIKH DAN TEMPAT/WILAYA               
                - CATAT – CUACA DAN JARAK PADA PENGLIHATAN PERTAMA
                - CATAT – CATAT KESALAHAN SEDANG DIKUKAN SETIAP SUSPEK( REALTIME)
                - LETAKKAN NOMBOR BAGI SETIAP BARANG KES UNTUK DIAMBIL GAMBAR
                - CATAT – PERKARA PENTING YANG DILKUKAN PEGAWAI SERBUAN
                ( PERKENAL DIRI/TUNJUK KAD KUASA/ MAKLUMKAN KESLAHAN/AKSI TANGKAP)
                -CACAT – MAKLUMAT PRIBADI SUSPEK
                - AMBIL SAMPLE BAHAN BATUAN UNTUK BAHAN BUKTI
                - SIAPKANKAN RAJAH KASAR TEMPAT KEJADIAN
( YANG MENUNJUKAN LOKASI BARANG KES DITERMUI)
                - CATAT - GAMBAR LANDMARK SEPERTI SUNGAI ATAU POKOK TERTENTU
                - CATAT - GAMBAR TEMPAT BARANG KES DIJUMPAI
- CATAT – AO PERKENALKAN DIRI DENGAN MENUNJUKAN KAD KUASA
- CATAT - TANYAKAN APA YANG SEDANG MEREKA LAKUKAN/ SIAPA YANG ARAHKAN DAN KEBENARAN
- CATAT -  JIKA TIADA KEBENARAN – MAKLUMKAN YANG MEREKA TELAH MELAKUKAN KESALAHAN
                - CATAT –A0 MAKLUMKAN KESALAHAN YANG TELAH DILAKUKAN MENGIKUT KANUN
- CATAT – AO  BUAT TANGKAPAN ATAS KESALAHAN YANG DILAKUKAN
- CATAT – AO  MOHON POLIS DAPATKAN PENGENALAN OKT
- CATAT -  MEREKODKAN MAKLUMAT PENGENALAN OKT.
-CATAT – AO PEMERIKSAAN DAN KUMPUL BAHAN BUKTI
MENCATAT SEMUA MAKLUMAT PENTING
 ISIKAN BORANG SERBUAN DALAM DUA SALINAN.
 MINTA PEGAWAI SERBUAN DAN OKT  TANDA TANGAN BORANG SERBUAN
MINTA AO  SERAHKAN SATU SALINAN BORANG SERBUAN KEPADA OKT.
AMBIL SAMBIL BAHAN BATUAN DI HADAPAN OKT.
BERIKAN NO. SAMPLE BAHAN BATUAN DAN RAKAM GAMBAR.
SEDIAKAN RAJAH KASAR KAWASAN KEJADIAN
IKUT KE BALAI POLIS BERSAMA AO UNTUK LAPORAN POLIS

 C.            KE BALAI POLIS BERHAMPIRAN.

1. REKODKAN NO ANGGOTA POLIS YANG MEMBANTU DAN NO REPOT POLIS.
2. REKOD OKT DIBERI JAMIN POLIS  ATAU TIDAK. JIKA TIDAK APA SEBAB.
3. ISI BORANG LOCK-UP UNTUK LOCK-UP OKT JIKA OKT TIDAK BERI KERJASAMA UNTUK SIASATAN
4. MEMBANTU POLIS -  SENARAIKAN BARANG-BARANG OKT UNTUK SIMPANAN POLIS
5. MEMBANTU POLIS – SUPAYA OKT DIKENAKAN PAKAIAN LOCK-UP.
6. ISI BORANG MEMBERI KEBENARAN OKT MENGHUBUNGI KELUARGA
7. ISI BORANG JIKA KEBENARAN DIBERI KEPADA OKT UNTUK BERHUBUNG DENGAN PENGUAM.
8. JIKA TIADA PEGUAM – ISI BORANG OKT DIBERI KEBENARAN MENGHUBUNGI YBK.
9. REKOD AO TELAH MAKLUMKAN KEJADIAN KEPADA PENTADBIR TANAH DAN DAPATKAN ARAHAN
                - SIAPA AKAN SIMPAN BARANG KES
                - SIAPA AKAN SIASAT KES INI
10.REKOD AOTELAH LAKSANAKAN ARAHAN PENTADBIR TANAH
                - SERAHKAN LAPORAN POLIS KEPADA IO
                - SERAHKAN BARANG KES KEPADA IO
                - ISI BORANG SERAH MENYERAH.
11. ISI BORANG DIARI PEGAWAI SERBUAN.
KEMASKAN CATATAN  DAN RAJAH KASAR
SERAHKAN SEMUA CATATAN DAN RAJAH KASAR KEPADA IO
13. TUNGGU TINDAKAN LANJUT DARI PEGAWAI PENYIASAT.          TANGGUNGJAWAB JURU GAMBAR                                                                                                      


TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JURU GAMBAR

A.            PERSIAPAN AWAL

5. MENDAPATKAN ARAHAN PIHAK ATASAN UTK TINDAKAN MENGIKUT SEK. 426/426
6. MENDAPAT ARAHAN KETUA OPERASI
7. MENERIMA TAKLIMAT DARI KETUA OPERASI
SEDIAKAN KEMERA DAN BUAT PEMERIKSAAN RINGKAT KEADAAN KAMERA TERSEBUT
MASUKAN SD KAD YANG BARU DAN REKODKKAN DALAM DIARI NO DAN JENIS SD KAD DAN BIL GB.


B.            KE TEMPAT ADUAN/TEMPAT KEJADIAN

TERIMA ARAHAN MERAKAMKAN SEMUA KEJADIAN PENTING.
                -                              – AMBIL GAMBAR JARAK JAUH- SEDERHANA DAN DEKAT
                                                 - AMBIL GAMBAR KESALAHAN YANG SEDANG DILAKUKAN
                                                - AMBIL GAMBAR SEMUA BARANG KES
                                                - AMBIL GAMBAR SUSPEK SAHAJA TAMPA GAMBAR PIHAK LAIN.
                                                - AMBIL SELEPAS BARANG KES DIBERI NOMBOR DAN DISUSUN
                                                - AMBIL GAMBAR TEMPAT BARANG KES DIJUMPAI
                                                - AMBIL GAMBAR LANDMARK SEPERTI SUNGAI ATAU POKOK TERTENTU
                                                - LETAKKAN NOMBOR BAGI SETIAP BARANG KES UNTUK DIAMBIL GAMBAR
                                                - AMBIL GAMBAR PERKARA PENTING YANG DILKUKAN PEGAWAI SERBUAN
                ( PERKENAL DIRI/TUNJUK KAD KUASA/ MAKLUMKAN KESLAHAN/AKSI TANGKAP)
                                                - AMBIL GAMBAR (DEKAT)SAMPLE BAHAN BATUAN UNTUK BAHAN BUKTI
                 MEMBAWA PERALATAN OPERASI ATAU SERBUAN

23. BERSAMA AO KE BALAI POLIS.

PROSES GAMBAR YANG DIAMBIL
BUAT 1 SALINAN DAHULU UNTUK KERTAS SISATAN
ISIKAN BORANG 90A(2)
ISIKAN BORANG BERKAITAN JENIS KOMPUTER DAN SOFTWARE  DIGUNAKAN UNTUK MEMPROSES DAN JENIS PRINTER UNTUK MENCETAK DALAM BORANG 90A(2)
             
13. TUNGGU TINDAKAN LANJUT DARI PEGAWAI PENYIASAT.TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENYIASAT


TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENYIASAT

A.            SEDIAKAN BORANG-BORANG  BERIKUT

1. TERIMA ARAHAN DARI PEGAWAI ATASAN UNTUK MEMBUAT SIASATAN
2. ISIKAN BORANG/DIARI PEGAWAI PENYIASAT
3.BUKA FAIL SULIT SIASATAN
4. TERIMA MAHLUMAT BERIKUT DARI PASOKAN SERBUAH
                PEGAWAI SERBUAN
1.       LAPORAN AWAL (FIR)
2.       LAPORAN POLIS
3.       BORANG POL 43( JAMIN POLIS)
4.       LAPORAN SERBUAN KEPADA PTD
5.       SERAHKAN SEMUA BARANG KES KEPADA IO
6.       SENARAI BORANG BONGKAR
7.       BORANG SERAH-MENYERAH
8.       SEMUA CATATAN  PENTING DARI PENCATAT
9.       DIARI AO
10.   SALINAN KAD PENGENALAN OKT DAN PENJAMIN
5. ARAHKAN AO SEDIAKAN MAKLUMAT BERIKUT
                1.    SALINAN KAD KUASA
                2.    SALINAN WARTA LANTIKAN
                3     SALINAN BORANG ADUAN
4.    SALINAN KP DAN NO TEL SEMUA ANGGOTA SERBUAN YANG TERLIBAT.
6.    SALINAN KP DAN NO TEL SEMUA ANGGOTA POLIS YANG TERLIBAT.
7.    BERSEDIA UNTUK SEGERA MELAWAT KAWASAN KEJADIAN UNTUK BUMPUL BUKTI
6. ARAHKAN JURU KAMERA
1.    MEMPROSES GAMBAR
2.    MEMBUAT DISKRIPSI PADA GAMBAR
3.    ISIKAN DAN TANDATANGAN BORANG 90A(2)
4.    SEGERA MELAWAT KAWASAN KEJADIAN UNTUK TUJUAN KUMPUL  BAHAN BUKTI
7. ARAHKAN PENCATAT
                1.    KEMASKAN DAN SERAHKAN SEMUA CATATAN
                2.    KEMASKAN DAN SERAHKAN RAJAH KASAR
3.    BERSEDIA UNTUK SEGERA MELAWAT KAWASAN KEJADIAN

B.            IO SEGERA MENGURUSKAN BARANG KES

1.       SUSUN BARANG KES
2.       KEMASKAN DAN SILKAN YANG MANA PERLU
3.       BERI NOMBER DAN ARAHKAN GAMBAR JARAK DEKAT DIRAKAMKAN.
4.       SEMUA MAKLUMAT ASAL DIBUAT SALINAN
5.       SEMUA MAKLUMAT ASAL DISIMPAN DALAM SAMPUL DAN TEMPAT SELAMAT
6.       SEMUA MAKLUMAT SALINAN DISAHKAN OLEH PEGAWAI KUMPULAN A
7.       SEMUA MAKLUMAT DIMASUKAN KE DALAM KERTAS SIASATAN
8.       MAKLUMAT FIR DITANDAKAN A DAN DIBUAT BULATAN DENGAN PEN MERAH
9.       MAKLUMAT REPOT POLIS DITANDAKAN AA DALAM BULATAN PEN MERAH
10.   SEMUA DUKOMEN DITANDAKAN DENGAN D YANG BERMULA DENGAN D1
11.   DIARI PEGAWAI PENYIASAT DITANDAKAN DENGAN C1
12.   SERAHKAN SEMUA BARANG KES YANG HENDAK DISIMPAN  KEPADA PENJAGA STOR
13.   PASTIKAN SEMUA BARANG KES YANG DISIMPAN DIDAFTARKAN
14.   PASTIKAN KAD DAFTAR BARANG KES DIISI DENGAN SEMPURNA
15.   PASTIKAN BARANG KES SELAMAT DAN SENTIASA BERKEADAAN BAIK
16.   SEGERA HANTAR BARANG KES YANG PERLU DIANALISA ATAU DIPASTIKAN STATUSNYA
17.   ISIKAN BORANG PENGHANTARAN BARANG KES DAN DAPATKAN PENGESAHAN HANTAR
18.    ISI BORANG MEMOHON NILAIAN JENTERA YANG DISITA  KEPADA JKR
19.   ISI BORANG MEMOHON PEMERIKSAAN NO ENGIN DAN CASIS KE JABATAN KIMIA
20.   ISI BORANG MEMOHON PENGESAHAN STATUS PEMILIK JENTERA YANG DISITA KE JPJ
21.   ISI BORANG MEMOHON STATUS LOKASI KEJADIAN KEPADA JABATAN UKUR .
22.    

C.            SIASATAN DITAPAK KEJADIAN

1.       BERMULA DARI JARAK YANG BOLEH DILIHAT SEPERTI LAPORAN PENCATAT 
2.       PENGUMPULAN BAHAN BUKTI MENGIKUT SEK. 425 ATAU SEK. 426 KTN.
1.       OKT ADALAH ORANG SEBENAR MELAKUKAN KESALAHAN
2.       SIASATAN MENJURUS KEPADA JENIS KESALAHAN
3.       BERLAKU KESALAHAN YANG DILAKUKAN ADALAH SEBENAR
4.       TIADA KEBENARAN ADALAH SEBENAR
5.       BAHAN BUKTI YANG DIRAMPAS ADALAH SEBENAR
6.       LOKASI KEJADIAN ADALAH SEBENAR
3.       KUMPULKAN BAHAN BUKTI YANG RELEVEN SEBANYAK MUNGKIN
4.       SUSUN BAHAN BUKTI YANG DIJUMPAI
5.       BERIKAN NOMBOR DAN AMBIL GAMBAR.
6.       SENTIASA UP-DATE  DIARI SIASATAN MENGIKUT SETIAP SIASATAN YANG DIBUAT  

D.            RAKAM PERCAKAPAN SAKSI

11. ISIKAN BORANG RAKAM PERCAPAN SAKSI
12. JIKA SAKSI TIDAK FAHAM BAHASA MALAYSIA- CARI JURU BAHASA
13. PASTIKAN SAKSI DIBACAKAN  SEKSYEN 412AC KTN TENTANG KEWAJIPAN BERCAKAP BENAR
               
                PEGAWAI SERBUAN
1.       MAKLUMAT LATAR BELAKANG/PEKERJAAN/PENGALAMAN/TUGASAN
2.       MAKLUMAT APA BERLAKU PADA HARI KEJADIAN    
3.       PENGUMPULAN BAHAN BUKTI MENGIKUT SEK. 425 ATAU SEK. 426 KTN.
1.        OKT ADALAH ORANG SEBENAR MELAKUKAN KESALAHAN
2.       SIASATAN MENJURUS KEPADA JENIS KESALAHAN
3.       BERLAKU KESALAHAN YANG DILAKUKAN ADALAH SEBENAR
4.       TIADA KEBENARAN ADALAH SEBENAR
5.       BAHAN BUKTI YANG DIRAMPAS ADALAH SEBENAR
6.       LOKASI KEJADIAN ADALAH SEBENAR

PENCATAT

1.       MAKLUMAT LATAR BELAKANG/PEKERJAAN/PENGALAMAN/TUGASAN
2.       MAKLUMAT APA BERLAKU PADA HARI KEJADIANJURU GAMBAR

1.       MAKLUMAT LATAR BELAKANG/PEKERJAAN/PENGALAMAN/TUGASAN
2.       MAKLUMAT APA BERLAKU PADA HARI KEJADIAN

PEMANDU

1.       MAKLUMAT LATAR BELAKANG/PEKERJAAN/PENGALAMAN/TUGASAN
2.       MAKLUMAT APA BERLAKU PADA HARI KEJADIAN

PEMBANTU

1.       MAKLUMAT LATAR BELAKANG/PEKERJAAN/PENGALAMAN/TUGASAN
2.       MAKLUMAT APA BERLAKU PADA HARI KEJADIAN

14.  SIASAT HINGGA JELAS PRIMA FACIE TELAH MENCAPAI 90 PERATUS
15. TANDAKAN A1 UNTUK SAKSI UTAMA DAN SETERUSNYA A2...A3....A4 BAGI SETIAP SAKSI
16. PASTIKAN SETIAP HELAIAN KERTAS SIASATAN DITANDATANGAN OLEH SAKSI DAN IO

E.            RAKAM PERCAKAPAN OKT

16.  ISIKAN BORANG RAKAM PERCAPAN OKT
17. JIKA SAKSI TIDAK FAHAM BAHASA MALAYSIA- CARI JURU BAHASA
18. PASTIKAN SAKSI DIBACAKAN  SEKSYEN 412AC KTN TENTANG KEWAJIPAN BERCAKAP BENAR
1.       MAKLUMAT LATAR BELAKANG/PEKERJAAN/PENGALAMAN/TUGASAN
2.       MAKLUMAT APA BERLAKU PADA HARI KEJADIAN    
3.       PENGUMPULAN BAHAN BUKTI MENGIKUT SEK. 425 ATAU SEK. 426 KTN.
1.        OKT ADALAH ORANG SEBENAR MELAKUKAN KESALAHAN
2.       SIASATAN MENJURUS KEPADA JENIS KESALAHAN
3.       BERLAKU KESALAHAN YANG DILAKUKAN ADALAH SEBENAR
4.       TIADA KEBENARAN ADALAH SEBENAR
5.       BAHAN BUKTI YANG DIRAMPAS ADALAH SEBENAR
6.       LOKASI KEJADIAN ADALAH SEBENAR

PASTIKAN SETIAP HELAIAN KERTAS SIASATAN DITANDATANGAN OLEH OKT DAN IO

TANDAKAN 11 UNTUK SAKSI UTAMA DAN SETERUSNYA B2...B3...B4 BAGI SETIAP OKT
JIKA PERLU BAWA OKT KETEMPAT KEJADIAN- SILA LAKUKAN
JIKA PER AMBIL BAHAN BUKTI DEPAN OKT – SILA LAKUKAN
SENTIASA UP-DATE  DIARI SIASATAN MENGIKUT SETIAP SIASATAN YANG DIBUAT